dicţionar Maghiar-Englez »

berendezés înseamnă în null

MaghiarăEngleză
berendezés főnév

equipment [equipments]◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˈkwɪp.mənt] [US: ɪ.ˈkwɪp.mənt]

device [devices]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈvaɪs] [US: dɪ.ˈvaɪs]

apparatus [apparatuses]◼◼◻ noun
[UK: ˌæ.pə.ˈreɪ.təs] [US: ˌæ.pə.ˈræ.təs]

furniture◼◼◻ noun
[UK: ˈfɜː.nɪ.tʃə(r)] [US: ˈfɝː.nɪ.tʃər]

set [sets]◼◼◻ noun
[UK: set] [US: ˈset]

installation [installations]◼◼◻ noun
[UK: ˌɪn.stə.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.stə.ˈleɪʃ.n̩]

setup [setups]◼◼◻ noun
[UK: se.tup] [US: ˈse.ˌtəp]

facilities◼◼◻ noun
[UK: fə.ˈsɪ.lɪ.tɪz] [US: fə.ˈsɪ.lə.tiz]

furnishing◼◼◻ noun
[UK: ˈfɜː.nɪʃ.ɪŋ] [US: ˈfɝː.ˌnɪʃ.ɪŋ]

fitting out◼◼◻ noun
[UK: ˈfɪt.ɪŋ ˈaʊt] [US: ˈfɪt.ɪŋ ˈaʊt]

plant [plants]◼◼◻ noun
[UK: plɑːnt] [US: ˈplænt]

appliance [appliances]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈplaɪəns] [US: ə.ˈplaɪəns]

rig [rigs]◼◻◻ noun
[UK: rɪɡ] [US: ˈrɪɡ]

machinery [machineries]◼◻◻ noun
[UK: mə.ˈʃiː.nə.ri] [US: mɪ.ˈʃiː.nə.ri]

suite [suites]◼◻◻ noun
[UK: swiːt] [US: ˈswiːt]

inventory [inventories]◼◻◻ noun
[UK: ˈɪn.vən.tr̩i] [US: ˌɪn.vən.ˈtɔː.ri]

fitting [fittings]◼◻◻ noun
[UK: ˈfɪt.ɪŋ] [US: ˈfɪt.ɪŋ]

outfit [outfits]◼◻◻ noun
[UK: ˈaʊt.fɪt] [US: ˈaʊt.ˌfɪt]

appointments◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈpɔɪnt.mənts] [US: ə.ˌpɔɪnt.mənts]

evaporator [evaporators]◼◻◻ noun
[UK: ɪ.ˈvæ.pə.ˌre.tə(r)] [US: ɪ.ˈvæ.pə.ˌre.tər]

organization [organizations]◼◻◻ noun
[UK: ˌɔː.ɡə.naɪ.ˈzeɪʃ.n̩] [US: ˌɔːr.ɡə.nə.ˈzeɪʃ.n̩]

rigging◼◻◻ noun
[UK: ˈrɪ.ɡɪŋ] [US: ˈrɪ.ɡɪŋ]

set of noun

set-up [set-ups] noun
[UK: set ʌp] [US: ˈset ʌp]

contrivance [contrivances] noun
[UK: kən.ˈtraɪ.vəns] [US: kən.ˈtraɪ.vəns]

fitment noun
[UK: ˈfɪt.mənt] [US: ˈfɪt.mənt]

set to noun
[UK: set tuː] [US: ˈset ˈtuː]

tackle [tackles] noun
[UK: ˈtæk.l̩] [US: ˈtæk.l̩]

berendezés tsz főnév

fixtures and fittings noun

berendezés főnév

appointment [appointments] noun
[UK: ə.ˈpɔɪnt.mənt] [US: ə.ˌpɔɪnt.mənt]

disposition [dispositions] noun
[UK: ˌdɪ.spə.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˌdɪ.spə.ˈzɪʃ.n̩]

fitting up noun
[UK: ˈfɪt.ɪŋ ʌp] [US: ˈfɪt.ɪŋ ʌp]

fixing-up noun
[UK: ˈfɪks.ɪŋ ʌp] [US: ˈfɪks.ɪŋ ʌp]

furnishment noun
[UK: ˈfɜːnɪʃmənt ] [US: ˈfɜrnɪʃmənt ]

furnitre◼◼◻ noun

oast-house noun
[UK: əʊst ˈhaʊs] [US: oʊst ˈhaʊs]

recuperator noun
[UK: rɪ.ˈkjuː.pə.reɪ.tə] [US: rɪˈk.uː.pə.ˌreɪ.tər]

setting-in noun
[UK: ˈset.ɪŋ ɪn] [US: ˈset.ɪŋ ɪn]

setting-up noun
[UK: ˈset.ɪŋ ʌp] [US: ˈset.ɪŋ ʌp]

stop-gear noun
[UK: stɒp ɡɪə(r)] [US: ˈstɑːp ˈɡɪr]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză