dicţionar Maghiar-Englez »

beleütközik înseamnă în null

MaghiarăEngleză
beleütközik ige

bump [bumped, bumped, bumping, bumps]◼◼◼ verb
[UK: bʌmp] [US: ˈbəmp]

collide [collided, collided, colliding, collides]◼◻◻ verb
[UK: kə.ˈlaɪd] [US: kə.ˈlaɪd]

clock [clocked, clocked, clocking, clocks]◼◼◼ verb
[UK: ˈklɒk] [US: ˈklɑːk]

butt [butted, butted, butting, butts] verb
[UK: bʌt] [US: ˈbət]

cannon into verb

jar [jarred, jarred, jarring, jars] verb
[UK: dʒɑː(r)] [US: ˈdʒɑːr]

knock up against verb
[UK: nɒk ʌp ə.ˈɡenst] [US: ˈnɑːk ʌp ə.ˈɡenst]

beleütközik (vmbe) ige

blunder [blundered, blundered, blundering, blunders]◼◼◼ verb
[UK: ˈblʌn.də(r)] [US: ˈblʌn.dər]

blunder against something verb
[UK: ˈblʌn.də(r) ə.ˈɡenst ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈblʌn.dər ə.ˈɡenst ˈsʌm.θɪŋ]

blunder into something verb
[UK: ˈblʌn.də(r) ˈɪn.tə ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈblʌn.dər ˌɪn.ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

butt against something verb
[UK: bʌt ə.ˈɡenst ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈbət ə.ˈɡenst ˈsʌm.θɪŋ]

butt into something verb
[UK: bʌt ˈɪn.tə ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈbət ˌɪn.ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

come up against something verb
[UK: kʌm ʌp ə.ˈɡenst ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkəm ʌp ə.ˈɡenst ˈsʌm.θɪŋ]

hurtle into something verb
[UK: ˈhɜːt.l̩ ˈɪn.tə ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈhɝː.tl̩ ˌɪn.ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

run afoul of something verb
[UK: rʌn ə.ˈfaʊl əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈrən ə.ˈfaʊl əv ˈsʌm.θɪŋ]

lábával beleütközik (vmbe)

stub one's foot against something[UK: stʌb wʌnz fʊt ə.ˈɡenst ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈstəb wʌnz ˈfʊt ə.ˈɡenst ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

MaghiarăEngleză