dicţionar Maghiar-Englez » örökrész meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
örökrész főnév

inheritance◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈhe.rɪ.təns] [US: ˌɪn.ˈhe.rə.təns]

portion◼◻◻ noun
[UK: ˈpɔːʃ.n̩] [US: ˈpɔːr.ʃn̩]

allotery noun
[UK: əlˈəʊtəri] [US: əlˈoʊɾɚri]

heritage noun
[UK: ˈhe.rɪ.tɪdʒ] [US: ˈhe.rə.tədʒ]

inheritage (archaic) noun
[UK: ɪnhˈerɪtɪdʒ] [US: ɪnhˈerɪɾɪdʒ]

portion of inheritance noun
[UK: ˈpɔːʃ.n̩ əv ɪn.ˈhe.rɪ.təns] [US: ˈpɔːr.ʃn̩ əv ˌɪn.ˈhe.rə.təns]

örökrészes főnév

portioner noun
[UK: ˈpɔːʃənə ] [US: ˈpɔrʃənər ]

apai örökrészt kiad ige
jog

forisfamiliate verb
[UK: fˌɔːrɪsfəmˈɪlɪˌeɪt] [US: fˌɔːrɪsfəmˈɪlɪˌeɪt]

előre kiadott örökrész főnév

advancement noun
[UK: əd.ˈvɑːn.smənt] [US: əd.ˈvæn.smənt]

lemond további apai örökrészről ige

forisfamiliate verb
[UK: fˌɔːrɪsfəmˈɪlɪˌeɪt] [US: fˌɔːrɪsfəmˈɪlɪˌeɪt]

törvényes örökrész

legitimate portion[UK: lɪ.ˈdʒɪ.tɪ.mət ˈpɔːʃ.n̩] [US: lə.ˈdʒɪ.tə.mət ˈpɔːr.ʃn̩]

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies