dicţionar Maghiar-Englez » önhittség meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
önhittség

conceit◼◼◼ noun
[UK: kən.ˈsiːt] [US: kən.ˈsiːt]

hubris◼◼◻ noun
[UK: ˈhjuː.brɪs] [US: ˈhjuː.brəs]

over-confidence◼◼◻ noun
[UK: ˈəʊv.ə(r) ˈkɒn.fɪ.dəns] [US: ˈoʊv.r̩ ˈkɑːn.fə.dəns]

self-importance◼◼◻ noun
[UK: self ɪm.ˈpɔːtns] [US: ˈself ˌɪm.ˈpɔːr.təns]

assurance◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈʃɔː.rəns] [US: ə.ˈʃʊ.rəns]

pretension◼◻◻ noun
[UK: prɪ.ˈten.ʃn̩] [US: pri.ˈten.ʃn̩]

self-conceit◼◻◻ noun
[UK: self kən.ˈsiːt] [US: ˈself kən.ˈsiːt]

bumptiousness noun
[UK: ˈbʌmp.ʃə.snəs] [US: ˈbʌmp.ʃə.snəs]

cocksureness noun
[UK: kˌɒkʃˈʊənəs] [US: kˌɑːkʃˈʊrnəs]

confidence noun
[UK: ˈkɒn.fɪ.dəns] [US: ˈkɑːn.fə.dəns]

false pride noun
[UK: ˈfɔːls praɪd] [US: ˈfɔːls ˈpraɪd]

foppery noun
[UK: ˈfɒ.pə.rɪ] [US: ˈfɑː.pə.riː]

overconfidence

presumptuousness noun
[UK: prɪˈzʌmptjʊəsnəs ] [US: prɪˈzʌmpʧəwəsnəs ]

priggishness noun
[UK: ˈprɪ.ɡɪ.ʃnəs] [US: ˈprɪ.ɡɪ.ʃnəs]

puppyism noun
[UK: ˈpʌ.pɪɪzm] [US: ˈpʌ.pɪɪzm]

superciliousness noun
[UK: ˌsuː.pə.ˈsɪ.lɪə.snəs] [US: ˌsuː.pə.ˈsɪ.lɪə.snəs]

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies