dicţionar Maghiar-Englez »

érint înseamnă în Engleză

MaghiarăEngleză
érint (beszédtémát) (átv) ige

touch [touched, touched, touching, touches]◼◼◼ verb
[UK: tʌtʃ] [US: ˈtətʃ]

érint ige

concern [concerned, concerned, concerning, concerns]◼◼◼ verb
[UK: kən.ˈsɜːn] [US: kən.ˈsɝːn]

affect [affected, affected, affecting, affects]◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈfekt] [US: ə.ˈfekt]

involve [involved, involved, involving, involves]◼◼◼ verb
[UK: ɪn.ˈvɒlv] [US: ˌɪn.ˈvɑːlv]

hit [hit, hit, hitting, hits]◼◼◻ irregular verb
[UK: hɪt hɪt hɪt] [US: ˈhɪt ˈhɪt ˈhɪt]

feel [felt, felt, feeling, feels]◼◼◻ irregular verb
[UK: fiːl felt felt] [US: ˈfiːl ˈfelt ˈfelt]

feed [fed, fed, feeding, feeds]◼◼◻ irregular verb
[UK: fiːd fed fed] [US: ˈfiːd ˈfed ˈfed]

skim [skimmed, skimmed, skimming, skims]◼◻◻ verb
[UK: skɪm] [US: ˈskɪm]

graze [grazed, grazed, grazing, grazes]◼◻◻ verb
[UK: ɡreɪz] [US: ˈɡreɪz]

dab [dabbed, dabbed, dabbing, dabs]◼◻◻ verb
[UK: dæb] [US: ˈdæb]

shave [shaved, shaven, shaving, shaves]◼◻◻ verb
[UK: ʃeɪv] [US: ˈʃeɪv]

concern for verb

osculate [osculated, osculated, osculating, osculates] verb
[UK: ˈɒ.skjʊ.leɪt] [US: ˈɑː.skjə.ˌleɪt]

touch on verb
[UK: tʌtʃ ɒn] [US: ˈtətʃ ɑːn]

touch upon verb
[UK: tʌtʃ ə.ˈpɒn] [US: ˈtətʃ ə.ˈpɑːn]

érint (valamit) (átv) ige

respect [respected, respected, respecting, respects]◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈspekt] [US: rə.ˈspekt]

érint valamit, valakit ige

concern [concerned, concerned, concerning, concerns] verb
[UK: kən.ˈsɜːn] [US: kən.ˈsɝːn]

érintetlen melléknév

untouched◼◼◼ adjective
[UK: ʌn.ˈtʌtʃt] [US: ʌn.ˈtətʃt]

intact◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˈtækt] [US: ˌɪn.ˈtækt]

unspoilt◼◼◻ adjective
[UK: ʌnˈspɔɪlt] [US: ʌnˈspɔɪlt]

whole◼◼◻ adjective
[UK: həʊl] [US: hoʊl]

inviolate◼◻◻ adjective
[UK: ˌɪn.ˈvaɪə.lət] [US: ˌɪn.ˈvaɪə.lət]

uninjured◼◻◻ adjective
[UK: ʌn.ˈɪn.dʒəd] [US: ʌ.ˈnɪn.dʒərd]

chaste◼◻◻ adjective
[UK: tʃeɪst] [US: ˈtʃeɪst]

unhandled adjective
[UK: ˌʌnˈhændld ] [US: ʌnˈhændəld ]

undestroyed adjective
[UK: ˌʌndɪsˈtrɔɪd ] [US: ʌndɪˈstrɔɪd ]

érintetlen (virgo) melléknév

virgin◼◼◼ adjective
[UK: ˈvɜː.dʒɪn] [US: ˈvɝː.dʒən]

érintetlen (serdő) melléknév

untrodden◼◼◼ adjective
[UK: ˈʌn.ˈtrɒdn] [US: ən.ˈtrɑː.dən]

érintetlen szén

whole coal[UK: həʊl kəʊl] [US: hoʊl koʊl]

érintetlen szűz főnév

virgo intacta noun
[UK: ˈvɜː.ɡəʊ] [US: ˈvɝːɡo.ʊ]

érintetlen őserdő

untrodden forest[UK: ˈʌn.ˈtrɒdn ˈfɒ.rɪst] [US: ən.ˈtrɑː.dən ˈfɔː.rəst]

érintetlenség főnév

intactness◼◼◼ noun
[UK: ɪnˈtæktnəs ] [US: ɪnˈtæktnəs ]

maidenhead◼◼◻ noun
[UK: ˈmeɪdn.hed] [US: ˈmeɪdn.hed]

érintetlenül hagy (valamit) (átv is) ige

leave something untouched verb
[UK: liːv ˈsʌm.θɪŋ ʌn.ˈtʌtʃt] [US: ˈliːv ˈsʌm.θɪŋ ʌn.ˈtətʃt]

érintett melléknév

concerned◼◼◼ adjective
[UK: kən.ˈsɜːnd] [US: kən.ˈsɝːnd]

affected◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈfek.tɪd] [US: ə.ˈfek.təd]

touched◼◼◻ adjective
[UK: tʌtʃt] [US: ˈtətʃt]

impacted◼◼◻ adjective
[UK: ɪm.ˈpæk.tɪd] [US: ˈɪm.ˌpæk.təd]

érintett

involved◼◼◼[UK: ɪn.ˈvɒlvd] [US: ˌɪn.ˈvɑːlvd]

érintett (fél) főnév

stakeholder [stakeholders]◼◼◼ noun
[UK: ˈsteɪk.həʊl.də(r)] [US: ˈsteɪkho.ʊl.də(r)]

12