dicţionar Maghiar-Englez » állandó meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
állandó

permanent◼◼◼ adjective
[UK: ˈpɜː.mə.nənt] [US: ˈpɝː.mə.nənt]

standing◼◼◼ noun
[UK: ˈstænd.ɪŋ] [US: ˈstænd.ɪŋ]

uniform◼◼◼ adjective
[UK: ˈjuː.nɪ.fɔːm] [US: ˈjuː.nə.ˌfɔːrm]

fixed◼◼◻ adjective
[UK: fɪkst] [US: ˈfɪkst]

stable◼◼◻ adjective
[UK: ˈsteɪb.l̩] [US: ˈsteɪb.l̩]

steady◼◼◻ adjective
[UK: ˈste.di] [US: ˈste.di]

continual◼◻◻ adjective
[UK: kən.ˈtɪ.njʊəl] [US: kən.ˈtɪ.njuːəl]

immutable◼◻◻ adjective
[UK: ɪ.ˈmjuː.təb.l̩] [US: ˌɪ.ˈmjuː.təb.l̩]

incessant◼◻◻ adjective
[UK: ɪn.ˈsesnt] [US: ˌɪn.ˈse.sənt]

invariable◼◻◻ adjective
[UK: ɪn.ˈveə.rɪəb.l̩] [US: ɪn.ˈveə.rɪəb.l̩]

invariant◼◻◻ adjective
[UK: ɪn.ˈveə.riənt] [US: ˌɪn.ˈve.riənt]

perennial◼◻◻ adjective
[UK: pə.ˈre.nɪəl] [US: pə.ˈre.niəl]

perpetual◼◻◻ adjective
[UK: pə.ˈpe.tʃʊəl] [US: pər.ˈpe.tʃuːəl]

persistent◼◻◻ adjective
[UK: pə.ˈsɪ.stənt] [US: pər.ˈsɪ.stənt]

regular◼◻◻ adjective
[UK: ˈre.ɡjʊ.lə(r)] [US: ˈre.ɡjə.lər]

static◼◻◻[UK: ˈstæ.tɪk] [US: ˈstæ.tɪk]

stationary◼◻◻ adjective
[UK: ˈsteɪ.ʃən.ri] [US: ˈsteɪ.ʃə.ˌne.ri]

stock◼◻◻ noun
[UK: stɒk] [US: ˈstɑːk]

everduring noun
[UK: ˈevədjˌʊərɪŋ] [US: ˈevɚdʒɚrɪŋ]

everlasting adjective
[UK: ˌe.və.ˈlɑːst.ɪŋ] [US: ˌe.vər.ˈlæ.stɪŋ]

isobath noun
[UK: ˈaɪsəbˌaθ] [US: ˈaɪsəbˌæθ]

perdurable adjective
[UK: pərˈ.dɜːə.bəl] [US: pər.ˈdɜː.rə.bəl]

persistive adjective
[UK: pəsˈɪstɪv] [US: pɚsˈɪstɪv]

pert adjective
[UK: pɜːt] [US: ˈpɝːt]

staple noun
[UK: ˈsteɪp.l̩] [US: ˈsteɪp.l̩]

stative adjective
[UK: stˈatɪv] [US: stˈæɾɪv]

unceasing adjective
[UK: ʌn.ˈsiːs.ɪŋ] [US: ʌn.ˈsiːs.ɪŋ]

unflagging adjective
[UK: ˌʌn.ˈflæ.ɡɪŋ] [US: ən.ˈflæ.ɡɪŋ]

unvaried adjective
[UK: ʌn.ˈveə.rɪd] [US: ʌn.ˈveə.rɪd]

unvarying adjective
[UK: ʌn.ˈveə.rɪ.ɪŋ] [US: ʌn.ˈveə.rɪ.ɪŋ]

állandó (constans) főnév melléknév

constant (unchanged through time, permanent)◼◼◼ noun adjective
[UK: ˈkɒn.stənt] [US: ˈkɑːn.stənt]

állandó (dolog) főnév

ledger noun
[UK: ˈle.dʒə(r)] [US: ˈle.dʒər]

állandó (időben) melléknév

continuous◼◼◼ adjective
[UK: kən.ˈtɪ.njʊəs] [US: kən.ˈtɪ.njuːəs]

állandó alkalmazottak

regular staff◼◼◼[UK: ˈre.ɡjʊ.lə(r) stɑːf] [US: ˈre.ɡjə.lər ˈstæf]

állandó alkalmazás főnév

permanence noun
[UK: ˈpɜː.mə.nəns] [US: ˈpɝː.mə.nəns]

permanency noun
[UK: ˈpɜː.mə.nən.si] [US: ˈpɝː.mə.nən.si]

állandó ballaszt főnév

kentledge noun
[UK: ˈkent.lɪdʒ] [US: ˈkent.lɪdʒ]

állandó barát

steady[UK: ˈste.di] [US: ˈste.di]

állandó barátnő

steady[UK: ˈste.di] [US: ˈste.di]

állandó bizottság

standing committee◼◼◼[UK: ˈstænd.ɪŋ kə.ˈmɪ.ti] [US: ˈstænd.ɪŋ kə.ˈmɪ.ti]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies