dicţionar German-Olandez »

hut înseamnă în null

GermanăOlandeză
der Hut [der Hut; —] Substantiv
f

bewaking noun
gehoben

hoed noun
gehoben

hoede noun
gehoben

hüten [hütete; hat gehütet] Verb
v

bewaken verb

bewaren verb

dewachthebben verb

hoeden verb

wakenover verb

die Hütte [der Hütte; die Hütten] Substantiv
f

huisje noun

hut noun

keet noun

kraam noun

loods noun

schuur noun

stalletje noun

stulp noun

tent noun

die ausschütten [schüttete aus; hat ausgeschüttet] Verb
v

rondstrooien verb

uitstrooien verb

verstrooien verb

der behüten [behütete; hat behütet] Verb
v

bewaken verb

bewaren verb

dewachthebben verb

hoeden verb

wakenover verb

behutsam [behutsamer; am behutsamsten] Adjektiv
adj

voorzichtig adjective

der beschützen [beschützte; hat beschützt] Verb
v

behoeden verb

beschermen verb

beschutten verb

opkomenvoor verb

verdedigen verb

verweren verb

der Bhutan [Bhutan(s); —] (Staat im Himalaja) Substantiv
n

Boetan noun

die erschüttern [erschütterte; hat erschüttert] Verb
v

aangrijpen verb

bewegen verb

ontroeren verb

opschudden verb

schokken verb

schudden verb

wrikken verb

12

You can find it in:

GermanăOlandeză