dicţionar German-Latin »

beten înseamnă în Latină

GermanăLatină
beten [betete; hat gebetet] Verb

orareverb

precareverb

anbeten [betete an; hat angebetet] Verb
v

adorareverb

anbetenswert

adorabilis

bitten [bat; hat gebeten] (um +AKK) Verb
v

petereverb

rogareverb