dicţionar Englez-Maghiar » reality meaning in Maghiară

EnglezăMaghiară
reality noun
[UK: rɪ.ˈæ.lɪ.ti]
[US: ri.ˈæ.lə.ti]

valóság◼◼◼ főnév

realitás◼◼◻ főnév

tény◼◻◻ főnév

tények◼◻◻ főnév

élethűség főnév

konkrétum főnév

valószerűség főnév

reality content noun

valóságtartalom főnév

reality show noun

valóságshow◼◼◼ főnév

corporeality noun
[UK: kɔː.ˌpɔː.rɪ.ˈæ.lɪ.tɪ]
[US: kɔː.ˌpɔː.rɪ.ˈæ.lɪ.tɪ]

testiség főnév

flight from reality [UK: flaɪt frəm rɪ.ˈæ.lɪ.ti]
[US: ˈflaɪt frəm ri.ˈæ.lə.ti]

menekülés a valóságtól

in reality adverb
[UK: ɪn rɪ.ˈæ.lɪ.ti]
[US: ɪn ri.ˈæ.lə.ti]

valójában◼◼◼ határozószó

tényleg◼◼◻ határozószó

ténylegesen◼◼◻ melléknév

valóban◼◻◻ határozószó

incorporeality noun
[UK: ɪnkˌɔːpɔːrˈiːlɪti]
[US: ɪnkˌoːrpoːrˈiːlɪɾi]

eszmei jelleg főnév
jog

testetlenség főnév

irreality noun

irrealitás◼◼◼ főnév

lose one's hold on reality [UK: luːz wʌnz həʊld ɒn rɪ.ˈæ.lɪ.ti]
[US: ˈluːz wʌnz hoʊld ɑːn ri.ˈæ.lə.ti]

elveszti a valóság iránti érzékét

unreality noun
[UK: ˌʌn.rɪ.ˈæ.lɪ.ti]
[US: ˌʌn.ri.ˈæ.lə.ti]

valószerűtlenség◼◼◼ főnév

irrealitás◼◼◻ főnév

ábránd főnév

hiú ábránd főnév

illúzió főnév

képzeletbeli volta vminek főnév

képzelgés főnév

realitás hiánya főnév

valóság hiánya főnév

virtual reality [UK: ˈvɜː.tʃʊəl rɪ.ˈæ.lɪ.ti]
[US: ˈvɝː.tʃuːəl ri.ˈæ.lə.ti]

virtuális valóság◼◼◼

VR (Virtual Reality) [UK: vˌiːˈɑː]
[US: vˌiːˈɑːr]

virtuális valóság

You can find it in:

EnglezăMaghiară

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies