dicţionar Englez-Maghiar » matter meaning in Maghiară

EnglezăMaghiară
matter noun
[UK: ˈmæ.tə(r)]
[US: ˈmæ.tər]

alkalom (vmre) főnév

anyag főnév

baj főnév

dolog főnév

eset főnév

fontos melléknév

genny (pus) főnév

gennyed ige

gennyesedik ige

gennyet kiválaszt

gennyezik ige

kérdés főnév

kézirat főnév

lényeg főnév

lényeges melléknév

számít ige

szedendő anyag (nyomdai)

szedés (nyomdai) főnév

tárgy főnév

tartalom főnév

téma főnév

ügy főnév

váladék főnév

matter a good deal to somebody [UK: ˈmæ.tə(r) ə ɡʊd diːl tuː ˈsʌm.bə.di]
[US: ˈmæ.tər ə ˈɡʊd ˈdiːl ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

igen fontos vk számára

matter in hand [UK: ˈmæ.tə(r) ɪn hænd]
[US: ˈmæ.tər ɪn ˈhænd]

kérdéses dolog

kérdéses ügy

szóban forgó dolog

szóban forgó ügy

matter little [UK: ˈmæ.tə(r) ˈlɪt.l̩]
[US: ˈmæ.tər ˈlɪt.l̩]

nem nagyon lényeges

matter of noun

anyag főnév

dolog főnév

ügy főnév

matter of common knowledge [UK: ˈmæ.tə(r) əv ˈkɒ.mən ˈnɒ.lɪdʒ]
[US: ˈmæ.tər əv ˈkɑː.mən ˈnɑː.lədʒ]

tudott dolog

matter of concern [UK: ˈmæ.tə(r) əv kən.ˈsɜːn]
[US: ˈmæ.tər əv kən.ˈsɝːn]

tényleges gond

matter of conscience [UK: ˈmæ.tə(r) əv ˈkɒn.ʃəns]
[US: ˈmæ.tər əv ˈkɑːn.ʃəns]

lelkiismeret dolga

lelkiismereti kérdés

matter of course [UK: ˈmæ.tə(r) əv kɔːs]
[US: ˈmæ.tər əv ˈkɔːrs]

magától értetődő dolog

matter of fact noun
[UK: ˈmæ.tə(r) əv fækt]
[US: ˈmæ.tər əv ˈfækt]

tényálladék főnév

tényállás főnév

ténykérdés főnév

12

You can find it in:

EnglezăMaghiară

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies