dicţionar Englez-Maghiar » matter meaning in Maghiară

EnglezăMaghiară
matter [UK: ˈmæ.tə(r)]
[US: ˈmæ.tər]

anyag◼◼◼ főnév

baj◼◼◼ főnév

dolog◼◼◼ főnév

eset◼◼◼ főnév

kérdés◼◼◼ főnév

számít◼◼◼ ige

tartalom◼◼◼ főnév

ügy◼◼◼ főnév

fontos◼◼◻ melléknév

lényeg◼◼◻ főnév

lényeges◼◼◻ melléknév

tárgy◼◼◻ főnév

téma◼◼◻ főnév

alkalom (vmre)◼◻◻ főnév

genny (pus) főnév

gennyed ige

gennyesedik ige

gennyet kiválaszt

gennyezik ige

kézirat főnév

szedendő anyag (nyomdai)

szedés (nyomdai) főnév

váladék főnév

matter a good deal to somebody [UK: ˈmæ.tə(r) ə ɡʊd diːl tuː ˈsʌm.bə.di]
[US: ˈmæ.tər ə ˈɡʊd ˈdiːl ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

igen fontos vk számára

matter in hand [UK: ˈmæ.tə(r) ɪn hænd]
[US: ˈmæ.tər ɪn ˈhænd]

kérdéses dolog

kérdéses ügy

szóban forgó dolog

szóban forgó ügy

matter little [UK: ˈmæ.tə(r) ˈlɪt.l̩]
[US: ˈmæ.tər ˈlɪt.l̩]

nem nagyon lényeges

matter of noun

anyag◼◼◼ főnév

ügy◼◼◼ főnév

dolog főnév

matter of common knowledge [UK: ˈmæ.tə(r) əv ˈkɒ.mən ˈnɒ.lɪdʒ]
[US: ˈmæ.tər əv ˈkɑː.mən ˈnɑː.lədʒ]

tudott dolog

matter of concern [UK: ˈmæ.tə(r) əv kən.ˈsɜːn]
[US: ˈmæ.tər əv kən.ˈsɝːn]

tényleges gond

matter of conscience [UK: ˈmæ.tə(r) əv ˈkɒn.ʃəns]
[US: ˈmæ.tər əv ˈkɑːn.ʃəns]

lelkiismeret dolga

lelkiismereti kérdés

matter of course [UK: ˈmæ.tə(r) əv kɔːs]
[US: ˈmæ.tər əv ˈkɔːrs]

magától értetődő dolog

matter of fact noun
[UK: ˈmæ.tə(r) əv fækt]
[US: ˈmæ.tər əv ˈfækt]

ténykérdés◼◼◼ főnév

tényálladék főnév

tényállás főnév

12

You can find it in:

EnglezăMaghiară