Angličtina-Maďarčina slovník » the long and the short meaning in Maďarčina

AngličtinaMaďarčina
the long and the short [UK: ðə ˈlɒŋ ənd ðə ʃɔːt]
[US: ðə ˈlɔːŋ ænd ðə ˈʃɔːrt]

a kimenetel

a lényeg

a nóta vége

a vége az, hogy …

az eredmény …

know the long and the short of the matter [UK: nəʊ ðə ˈlɒŋ ənd ðə ʃɔːt əv ðə ˈmæ.tə(r)]
[US: ˈnoʊ ðə ˈlɔːŋ ænd ðə ˈʃɔːrt əv ðə ˈmæ.tər]

minden részletében ismeri az ügyet

You can find it in:

AngličtinaMaďarčina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies