Angličtina-Maďarčina slovník » drawer meaning in Maďarčina

AngličtinaMaďarčina
drawer noun
[UK: drɔː(r)]
[US: ˈdrɔːr]

fiók◼◼◼ főnév

borfiú főnév

csapoló főnév

csapos főnév

csillés főnév

előrajzoló főnév

fogalmazó főnév

húzó főnév

húzóeszköz főnév

intézményező főnév

kiállító főnév

kibocsátó főnév

lefejtő főnév

szállítómunkás főnév

szövegező főnév

drawer (one who draws something) noun
[UK: drɔː(r)]
[US: ˈdrɔːr]

rajzoló főnév

drawer pull noun
[UK: drɔː(r) pʊl]
[US: ˈdrɔːr ˈpʊl]

fiókgomb főnév

fiókhúzó főnév

drawer up adjective
[UK: drɔː(r) ʌp]
[US: ˈdrɔːr ʌp]

fogalmazó melléknév

szövegező melléknév

drawer-in adjective
[UK: drɔː(r) ɪn]
[US: ˈdrɔːr ɪn]

behúzó melléknév

drawerful noun
[UK: ˈdrɔːəf(ə)l ]
[US: ˈdrɔrf(ə)l ]

egy fióknyi (irat) főnév

egy fiókra való (irat) főnév

drawers [UK: drɔːz]
[US: ˈdrɔːrz]

fiókok◼◼◼

alsónadrág◼◼◻ főnév

komód◼◼◻ főnév

bugyi◼◻◻ főnév

gatya◼◻◻ főnév

fiókos szekrény főnév

bathing-drawer noun
[UK: ˈbɑː.θɪŋ drɔː(r)]
[US: ˈbeɪ.ðɪŋ ˈdrɔːr]

fürdőnadrág főnév

bathing-drawers noun
[UK: ˈbɑː.θɪŋ drɔːz]
[US: ˈbeɪ.ðɪŋ ˈdrɔːrz]

fürdőnadrág főnév

be a good drawer [UK: bi ə ɡʊd drɔː(r)]
[US: bi ə ˈɡʊd ˈdrɔːr]

jól rajzol

bottom drawer [UK: ˈbɒ.təm drɔː(r)]
[US: ˈbɑː.təm ˈdrɔːr]

alsó fiók

értékes dolgok helye (átv)

bullet-drawer [UK: ˈbʊ.lɪt drɔː(r)]
[US: ˈbʊ.lət ˈdrɔːr]

golyókiemelő műszer

bung-drawer [UK: bʌŋ drɔː(r)]
[US: ˈbəŋ ˈdrɔːr]

hordódugót kiemelő szerszám

card drawer [UK: kɑːd drɔː(r)]
[US: ˈkɑːrd ˈdrɔːr]

katalógus fiók

cash-drawer noun
[UK: kæʃ drɔː(r)]
[US: ˈkæʃ ˈdrɔːr]

pénztárfiók főnév

chest of drawers [UK: tʃest əv drɔːz]
[US: ˈtʃest əv ˈdrɔːrz]

fiókos szekrény

komód főnév

12

You can find it in:

AngličtinaMaďarčina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies