венгерский-английский словарь » vidámság meaning in английский

венгерскийанглийский
vidámság főnév

gaiety◼◼◼ noun
[UK: ˈɡeɪə.ti] [US: ˈɡeɪə.ti]

joy◼◼◼ noun
[UK: dʒɔɪ] [US: ˌdʒɔɪ]

mirth◼◼◼ noun
[UK: mɜːθ] [US: ˈmɝːθ]

cheerfulness◼◼◻ noun
[UK: ˈtʃɪə.fəl.nəs] [US: ˈtʃɪə.fəl.nəs]

glee◼◼◻ noun
[UK: ɡliː] [US: ˈɡliː]

hilarity◼◼◻ noun
[UK: hɪ.ˈlæ.rɪ.ti] [US: hə.ˈle.rə.ti]

merriment◼◼◻ noun
[UK: ˈme.rɪ.mənt] [US: ˈme.rə.mənt]

animation◼◻◻ noun
[UK: ˌæ.nɪ.ˈmeɪʃ.n̩] [US: ˌæ.nə.ˈmeɪʃ.n̩]

cheer◼◻◻ noun
[UK: tʃɪə(r)] [US: ˈtʃɪr]

exhilaration◼◻◻ noun
[UK: ɪɡ.ˌzɪ.lə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ɪg.ˌzɪ.lə.ˈreɪʃ.n̩]

festivity◼◻◻ noun
[UK: fe.ˈstɪ.vɪ.ti] [US: fe.ˈstɪ.və.ti]

happiness◼◻◻ noun
[UK: ˈhæp.i.nəs] [US: ˈhæp.i.nəs]

pleasantry◼◻◻ noun
[UK: ˈplezn.tri] [US: ˈple.zən.tri]

serenity◼◻◻ noun
[UK: sɪ.ˈre.nɪ.ti] [US: sə.ˈre.nə.ti]

sprightliness◼◻◻ noun
[UK: ˈspraɪt.lɪ.nəs] [US: ˈspraɪt.lɪ.nəs]

vivacity◼◻◻ noun
[UK: vɪ.ˈvæ.sɪ.ti] [US: vɪ.ˈvæ.sɪ.ti]

allegresse noun
[UK: əlˈeɡres] [US: əlˈeɡres]

chirpiness noun
[UK: ˈtʃɜː.pɪ.nəs] [US: ˈtʃɝː.pɪ.nəs]

frolic noun
[UK: ˈfrɒ.lɪk] [US: ˈfrɑː.lɪk]

gayness noun
[UK: ˈɡeɪ.nəs] [US: ˈɡeɪ.nəs]

jauntiness noun
[UK: ˈdʒɔːn.tɪ.nəs] [US: ˈdʒɔːn.tɪ.nəs]

jocosity noun
[UK: dʒəʊˈk.ɒ.sɪ.ti] [US: dʒoʊˈk.ɒ.sɪ.ti]

jocularity noun
[UK: ˌdʒɒ.kjʊ.ˈlæ.rɪ.ti] [US: ˌdʒɒ.kjʊ.ˈlæ.rɪ.ti]

jocundity noun
[UK: dʒəʊˈk.ʌn.dɪ.ti] [US: dʒoʊˈk.ʌn.dɪ.ti]

jollity, jollities noun
[UK: ˈdʒɒ.lɪ.ti ˈdʒɒ.lɪ.tɪz] [US: ˈdʒɒ.lɪ.ti ˈdʒɒ.lɪ.tɪz]

joviality noun
[UK: ˌdʒəʊ.vɪ.ˈæ.lɪ.ti] [US: ˌdʒoʊ.vɪ.ˈæ.lɪ.ti]

joyfulness noun
[UK: ˈdʒɔɪ.fəl.nəs] [US: ˈdʒɔɪ.fəl.nəs]

marry-making noun
[UK: ˈmæ.ri ˈmeɪk.ɪŋ] [US: ˈme.ri ˈmeɪk.ɪŋ]

merriness noun
[UK: ˈmɛrɪnəs ] [US: ˈmɛrɪnəs ]

playfulness noun
[UK: ˈpleɪ.fəl.nəs] [US: ˈpleɪ.fəl.nəs]

rejoicement noun
[UK: rɪˈʤɔɪsmənt ] [US: rɪˈʤɔɪsmənt ]

rejoicings noun
[UK: rɪ.ˈdʒɔɪ.sɪŋz] [US: rɪ.ˈdʒɔɪ.sɪŋz]

vivaciousness noun
[UK: vɪˈveɪʃəsnəs ] [US: vəˈveɪʃəsnəs ]

vidámság (rég) főnév

joyance noun
[UK: dʒˈɔɪəns] [US: dʒˈɔɪəns]

vidámságot okozó

mirth-moving[UK: mɜːθ ˈmuːv.ɪŋ] [US: ˈmɝːθ ˈmuːv.ɪŋ]

mirth-provoking[UK: mɜːθ prə.ˈvəʊkɪŋ] [US: ˈmɝːθ prəˈvo.ʊkɪŋ]

gondtalan vidámság ige

rollick verb
[UK: ˈrɒ.lɪk] [US: ˈrɑː.lɪk]

kesernyés vidámság melléknév

unmirthful adjective
[UK: ˌʌnˈmɜːθfʊl ] [US: ʌnˈmɜrθf(ə)l ]

kicsapongó vidámság

boisterous spirits[UK: ˈbɔɪ.stə.rəs ˈspɪ.rɪts] [US: ˌbɔɪ.stə.rəs ˈspɪ.rəts]

kitörő vidámság ige

rollick verb
[UK: ˈrɒ.lɪk] [US: ˈrɑː.lɪk]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies