венгерский-английский словарь » vél meaning in английский

венгерскийанглийский
vél ige

believe◼◼◼ verb
[UK: bɪ.ˈliːv] [US: bə.ˈliːv]

think (thought, thought)◼◼◼ verb
[UK: ˈθɪŋk ˈθɔːt ˈθɔːt] [US: ˈθɪŋk ˈθɔːt ˈθɔːt]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

allow◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈlaʊ] [US: ə.ˈlaʊ]

deem◼◼◻ verb
[UK: diːm] [US: ˈdiːm]

guess◼◼◻ verb
[UK: ɡes] [US: ˈɡes]

calculate◼◻◻ verb
[UK: ˈkæl.kjʊ.leɪt] [US: ˈkæl.kjə.ˌlet]

fancy◼◻◻ verb
[UK: ˈfæn.si] [US: ˈfæn.si]

figure◼◻◻ verb
[UK: ˈfɪ.ɡə(r)] [US: ˈfɪ.ɡjər]

hold (held, held)◼◻◻ verb
[UK: həʊld held held] [US: hoʊld ˈheld ˈheld]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

imagine◼◻◻ verb
[UK: ɪ.ˈmæ.dʒɪn] [US: ˌɪ.ˈmæ.dʒən]

mean◼◻◻ verb
[UK: miːn] [US: ˈmiːn]

opine◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈpaɪn] [US: oˈpaɪn]

presume◼◻◻ verb
[UK: prɪˈz.juːm] [US: prə.ˈzuːm]

reckon◼◻◻ verb
[UK: ˈrekən] [US: ˈrekən]

conceit noun
[UK: kən.ˈsiːt] [US: kən.ˈsiːt]

conceive verb
[UK: kən.ˈsiːv] [US: kən.ˈsiːv]

hypothesize verb
[UK: haɪ.ˈpɑː.θə.ˌsaɪz] [US: haɪ.ˈpɑː.θə.ˌsaɪz]

i believe verb

surmise verb
[UK: sə.ˈmaɪz] [US: sər.ˈmaɪz]

think of verb
[UK: ˈθɪŋk əv] [US: ˈθɪŋk əv]

trow (believe, trust, think, suppose) verb
[UK: ˈtrəʊ] [US: ˈtroʊ]

vél (vmnek) ige

put down verb
[UK: ˈpʊt daʊn] [US: ˈpʊt ˈdaʊn]

vél valamilyennek ige

consider verb
[UK: kən.ˈsɪ.də(r)] [US: kən.ˈsɪ.dər]

vél vkt (vmnek)

put somebody down as something[UK: ˈpʊt ˈsʌm.bə.di daʊn əz ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpʊt ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈdaʊn ˈæz ˈsʌm.θɪŋ]

put somebody down for something[UK: ˈpʊt ˈsʌm.bə.di daʊn fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpʊt ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈdaʊn ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

vélekedik ige

conceive verb
[UK: kən.ˈsiːv] [US: kən.ˈsiːv]

conceive of verb
[UK: kən.ˈsiːv əv] [US: kən.ˈsiːv əv]

deem verb
[UK: diːm] [US: ˈdiːm]

vélekedés főnév

putation noun
[UK: pjuːtˈeɪʃən] [US: pjuːtˈeɪʃən]

supposition noun
[UK: ˌsʌ.pə.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˌsʌ.pə.ˈzɪʃ.n̩]

surmise noun
[UK: sə.ˈmaɪz] [US: sər.ˈmaɪz]

vélekedő személy főnév

presumer noun
[UK: prɪˈzjuːmə ] [US: prɪˈzumər ]

vélelem főnév

presumption◼◼◼ noun
[UK: prɪ.ˈzʌmp.ʃn̩] [US: prə.ˈzəmp.ʃn̩]

assumption◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈsʌmp.ʃn̩] [US: ə.ˈsəmp.ʃn̩]

hypothesis noun
[UK: haɪ.ˈpɒ.θə.sɪs] [US: haɪ.ˈpɑː.θə.səs]

surmise noun
[UK: sə.ˈmaɪz] [US: sər.ˈmaɪz]

vélelmez ige

presuppose◼◼◼ verb
[UK: ˌpriː.sə.ˈpəʊz] [US: ˌpriː.səˈpoʊz]

vélelmezett melléknév

presumptive◼◼◼ adjective
[UK: prɪ.ˈzʌmp.tɪv] [US: pri.ˈzʌmp.tɪv]

putative◼◼◻ adjective
[UK: ˈpjuː.tə.tɪv] [US: ˈpjuː.tə.tɪv]

hypothetic adjective
[UK: ˌhaɪ.pəʊ.ˈθe.tɪk] [US: ˌhaɪ.pəʊ.ˈθe.tɪk]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies