венгерский-английский словарь » véghezvitel meaning in английский

венгерскийанглийский
véghezvitel főnév

completion◼◼◼ noun
[UK: kəm.ˈpliːʃ.n̩] [US: kəm.ˈpliːʃ.n̩]

carrying out◼◼◻ noun

achievement◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈtʃiːv.mənt] [US: ə.ˈtʃiːv.mənt]

commission◼◻◻ noun
[UK: kə.ˈmɪʃ.n̩] [US: kə.ˈmɪʃ.n̩]

accomplishment noun
[UK: əˈk.ʌm.plɪ.ʃmənt] [US: əˈk.ɑːm.plɪ.ʃmənt]

enacture noun
[UK: enˈaktʃə] [US: enˈæktʃɚ]

performance noun
[UK: pə.ˈfɔː.məns] [US: pər.ˈfɔːr.məns]

pursuance noun
[UK: pə.ˈsjuːəns] [US: pə.ˈsjuːəns]

erőfeszítéseket tesz (vm) véghezviteléhez

bear down on something[UK: beə(r) daʊn ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈber ˈdaʊn ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

vm véghezvitele során

in pursuance of something[UK: ɪn pə.ˈsjuːəns əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ɪn pə.ˈsjuːəns əv ˈsʌm.θɪŋ]

vm véghezvitelekor

in pursuance of something[UK: ɪn pə.ˈsjuːəns əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ɪn pə.ˈsjuːəns əv ˈsʌm.θɪŋ]

vmnek véghezvitele során

in pursuance of something[UK: ɪn pə.ˈsjuːəns əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ɪn pə.ˈsjuːəns əv ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies