венгерский-английский словарь » utal meaning in английский

венгерскийанглийский
útalap főnév

road-bed noun
[UK: rəʊd bed] [US: roʊd ˈbed]

útalapozás főnév

pitching noun
[UK: ˈpɪtʃ.ɪŋ] [US: ˈpɪtʃ.ɪŋ]

roadbed noun
[UK: ˈrəʊd.bed] [US: ˈroʊd.bed]

útalapzat főnév

ballast◼◼◼ noun
[UK: ˈbæ.ləst] [US: ˈbæ.ləst]

utalás főnév

indication◼◼◼ noun
[UK: ˌɪn.dɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.dəˈk.eɪʃ.n̩]

allusion◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈluːʒ.n̩] [US: ə.ˈluːʒ.n̩]

hint◼◼◻ noun
[UK: hɪnt] [US: ˈhɪnt]

commitment◼◻◻ noun
[UK: kə.ˈmɪt.mənt] [US: kə.ˈmɪt.mənt]

mention◼◻◻ noun
[UK: ˈmen.ʃn̩] [US: ˈmen.ʃn̩]

deixis noun

utalás (írásban) főnév

cross-reference◼◼◼ noun
[UK: ˈkrɒs ˈre.frəns] [US: ˈkrɑːs ˈre.fə.rəns]

utalás (vk elé) főnév

reference◼◼◼ noun
[UK: ˈre.frəns] [US: ˈre.fə.rəns]

utalás a napi eseményekre

topical allusion[UK: ˈtɒ.pɪk.l̩ ə.ˈluːʒ.n̩] [US: ˈtɑː.pɪk.l̩ ə.ˈluːʒ.n̩]

utalás jegyzetre (rég) főnév

obelisk noun
[UK: ˈɒ.bə.lɪsk] [US: ˈɒ.bə.lɪsk]

utálat főnév

disgust◼◼◼ noun
[UK: dɪs.ˈɡʌst] [US: ˌdɪˈs.ɡəst]

abomination◼◼◻ noun
[UK: ə.ˌbɒ.mɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: ə.ˌbɑː.mə.ˈneɪʃ.n̩]

dislike◼◼◻ noun
[UK: dɪs.ˈlaɪk] [US: ˌdɪs.ˈlaɪk]

hatred◼◼◻ noun
[UK: ˈheɪ.trɪd] [US: ˈheɪ.trəd]

loathing◼◼◻ noun
[UK: ˈləʊ.ðɪŋ] [US: ˈloʊ.ðɪŋ]

detestation◼◻◻ noun
[UK: ˌdiː.te.ˈsteɪʃ.n̩] [US: ˌdiː.te.ˈsteɪʃ.n̩]

abhorrence noun
[UK: əb.ˈhɒ.rəns] [US: əb.ˈhɔː.rəns]

disrelish (bad taste, nauseousness) noun
[UK: dɪs.ˈre.lɪʃ] [US: dɪs.ˈre.lɪʃ]

revolt noun
[UK: rɪ.ˈvəʊlt] [US: rɪˈvoʊlt]

utálat (aversio) főnév

distaste (dislike, aversion)◼◼◼ noun
[UK: dɪs.ˈteɪst] [US: ˌdɪ.ˈsteɪst]

utálat (vmi)é

execration of something[UK: ˌek.sɪ.ˈkreɪʃ.n̩ əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌek.sɪ.ˈkreɪʃ.n̩ əv ˈsʌm.θɪŋ]

utálat fogja el

be filled with loathing[UK: bi fɪld wɪð ˈləʊ.ðɪŋ] [US: bi ˈfɪld wɪθ ˈloʊ.ðɪŋ]

utálat tárgya főnév

anathema, anathemata[UK: ə.ˈnæ.θə.mə] [US: ə.ˈnæ.θə.mə]

aversion noun
[UK: ə.ˈvɜːʃ.n̩] [US: ə.ˈvɝː.ʒən]

utálatos főnév

hateful◼◼◼ adjective
[UK: ˈheɪt.fəl] [US: ˈheɪt.fəl]

nasty◼◼◼ adjective
[UK: ˈnɑː.sti] [US: ˈnæ.sti]

abominable◼◼◻ adjective
[UK: ə.ˈbɒ.mɪ.nəb.l̩] [US: ə.ˈbɑː.mə.nəb.l̩]

beastly◼◼◻ adjective
[UK: ˈbiːst.li] [US: ˈbiːst.li]

detestable◼◼◻ adjective
[UK: dɪ.ˈte.stəb.l̩] [US: dɪ.ˈte.stəb.l̩]

hideous◼◼◻ adjective
[UK: ˈhɪ.dɪəs] [US: ˈhɪ.diəs]

loathsome◼◼◻ adjective
[UK: ˈləʊð.səm] [US: ˈloʊð.səm]

odious◼◼◻ adjective
[UK: ˈəʊ.dɪəs] [US: ˈoʊ.dɪəs]

distasteful◼◻◻ adjective
[UK: dɪs.ˈteɪst.fəl] [US: ˌdɪ.ˈsteɪst.fəl]

execrable◼◻◻ adjective
[UK: ˈek.sɪ.krəb.l̩] [US: ˌeg.ˈze.krəb.l̩]

obnoxious◼◻◻ adjective
[UK: əb.ˈnɒk.ʃəs] [US: abˈnɑːk.ʃəs]

rank◼◻◻ noun
[UK: ræŋk] [US: ˈræŋk]

123

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies