венгерский-английский словарь »

szerepet játszik означает в английский

венгерскийанглийский
szerepet játszik

play a part◼◼◼[UK: ˈpleɪ ə pɑːt] [US: ˈpleɪ ə ˈpɑːrt]

play a role◼◼◼[UK: ˈpleɪ ə rəʊl] [US: ˈpleɪ ə roʊl]

come up[UK: kʌm ʌp] [US: ˈkəm ʌp]

create a part[UK: kriː.ˈeɪt ə pɑːt] [US: kri.ˈeɪt ə ˈpɑːrt]

do a part[UK: duː ə pɑːt] [US: ˈduː ə ˈpɑːrt]

fill a part[UK: fɪl ə pɑːt] [US: ˈfɪl ə ˈpɑːrt]

invest oneself in a character[UK: ɪn.ˈvest wʌn.ˈself ɪn ə ˈkæ.rək.tə(r)] [US: ˌɪn.ˈvest wʌn.ˈself ɪn ə ˈke.rɪk.tər]

masquerade[UK: ˌmɑː.skə.ˈreɪd] [US: ˌmæ.skə.ˈreɪd]

szerepet játszik (vmben)

play a part in (sg)◼◼◼

play a role in (sg)◼◼◼

bear a part in something[UK: beə(r) ə pɑːt ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈber ə ˈpɑːrt ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

alárendelt szerepet játszik

play second fiddle[UK: ˈpleɪ ˈsek.ənd ˈfɪd.l̩] [US: ˈpleɪ ˈsek.ənd ˈfɪd.l̩]

take a back-seat[UK: teɪk ə ˈbæk siːt] [US: ˈteɪk ə ˈbæk ˈsiːt]

take a backseat[UK: teɪk ə ˌbæk.ˈsiːt] [US: ˈteɪk ə bæk.ˈsiːt]

egy szerepet játszik

create a part[UK: kriː.ˈeɪt ə pɑːt] [US: kri.ˈeɪt ə ˈpɑːrt]

fiatal hősnőszerepet játszik

play juvenile leads[UK: ˈpleɪ ˈdʒuː.və.naɪl liːdz] [US: ˈpleɪ ˈdʒuː.və.nəl ˈliːdz]

fiatal hősszerelmes szerepet játszik

play juvenile leads[UK: ˈpleɪ ˈdʒuː.və.naɪl liːdz] [US: ˈpleɪ ˈdʒuː.və.nəl ˈliːdz]

fiatal szerelmes szerepet játszik

play juvenile leads[UK: ˈpleɪ ˈdʒuː.və.naɪl liːdz] [US: ˈpleɪ ˈdʒuː.və.nəl ˈliːdz]

fontos szerepet játszik

play an important part◼◼◼[UK: ˈpleɪ ən ɪm.ˈpɔːtnt pɑːt] [US: ˈpleɪ ˈæn ˌɪm.ˈpɔːr.tənt ˈpɑːrt]

bulk large[UK: bʌlk lɑːdʒ] [US: ˈbəlk ˈlɑːrdʒ]

szerepet játszik

do the lead[UK: duː ðə liːd] [US: ˈduː ðə ˈled]

play the lead[UK: ˈpleɪ ðə liːd] [US: ˈpleɪ ðə ˈled]

star[UK: stɑː(r)] [US: ˈstɑːr]

sztárszerepet játszik

star[UK: stɑː(r)] [US: ˈstɑːr]

vmlyen szerepet játszik

do a part[UK: duː ə pɑːt] [US: ˈduː ə ˈpɑːrt]

You can find it in:

венгерскийанглийский