венгерский-английский словарь »

rángat означает в английский

венгерскийанглийский
rángatózást előidéző (convulsans) főnév

convulsant [convulsants] noun
[UK: kəˈvʌlsənt] [US: kəˈvʌlsənt]

rángatózást előidéző szer (convulsans) főnév

convulsant [convulsants] noun
[UK: kəˈvʌlsənt] [US: kəˈvʌlsənt]

rángatózó

jerking◼◼◼ adjective
[UK: ˈdʒɜːkɪŋ] [US: ˈdʒɝːkɪŋ]

convulsionary adjective
[UK: kənvˈʌlʃənəri] [US: kənvˈʌlʃənˌeri]

convulsive adjective
[UK: kən.ˈvʌl.sɪv] [US: kən.ˈvəl.sɪv]

jerker [jerkers] noun
[UK: ˈʤɜːkə ] [US: ˈʤɜrkər ]

rángatózó (convulsivus) melléknév

convulsing◼◼◼ adjective
[UK: kən.ˈvʌls.ɪŋ] [US: kən.ˈvʌls.ɪŋ]

rángatózó szektás melléknév

convulsionary (convulsionist) adjective
[UK: kənvˈʌlʃənəri] [US: kənvˈʌlʃənˌeri]

a gyökereket könnyű kirángatni

the roots pull easily[UK: ðə ruːts pʊl ˈiː.zə.li] [US: ðə ˈruːts ˈpʊl ˈiː.zə.li]

a háttérből rángatja a szálakat (átv)

wire-pull[UK: ˈwaɪə(r) pʊl] [US: ˈwaɪər ˈpʊl]

arcrángatódzás (tic) főnév

tic [tics] noun
[UK: tɪk] [US: ˈtɪk]

belerángat vkt

rope in[UK: rəʊp ɪn] [US: roʊp ɪn]

belerángat vkt (vmbe)

fool somebody into doing something[UK: fuːl ˈsʌm.bə.di ˈɪn.tə ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈfuːl ˈsʌm.ˌbɑː.di ˌɪn.ˈtuː ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

belerángatják (vmbe) (átv)

be let in for something[UK: bi let ɪn fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈlet ɪn ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

botrángató horgászás

dapping[UK: ˈdæpɪŋ ] [US: ˈdæpɪŋ ]

dróton rángat (átv)

have on a string[UK: həv ɒn ə strɪŋ] [US: həv ɑːn ə ˈstrɪŋ]

dróton rángat vkt (átv)

have somebody on a string[UK: həv ˈsʌm.bə.di ɒn ə strɪŋ] [US: həv ˈsʌm.ˌbɑː.di ɑːn ə ˈstrɪŋ]

dróton rángatott bábu főnév

jumping-jack noun
[UK: ˈdʒʌmp.ɪŋ dʒæk] [US: ˈdʒʌmp.ɪŋ ˈdʒæk]

dróton rángatott bábuk főnév

fantoccini noun
[UK: ˌfæn.tɒ.ˈtʃiː.nɪ] [US: ˌfæn.tʌ.ˈtʃiː.niː]

egyik oldalról a másikra rángat

wiggle-waggle[UK: ˈwɪɡ.l̩ ˈwæɡ.l̩] [US: ˈwɪɡ.l̩ ˈwæɡ.l̩]

ide-oda rángat

order about[UK: ˈɔː.də(r) ə.ˈbaʊt] [US: ˈɔːr.dər ə.ˈbaʊt]

ide-oda rángat vkt

maul somebody about[UK: mɔːl ˈsʌm.bə.di ə.ˈbaʊt] [US: ˈmɒl ˈsʌm.ˌbɑː.di ə.ˈbaʊt]

ide-oda rángatják

be jostled about[UK: bi ˈdʒɒs.l̩d ə.ˈbaʊt] [US: bi ˈdʒɑːs.l̩d ə.ˈbaʊt]

izomrángatódzás (tic) főnév

twitching noun
[UK: ˈtwɪtʃ.ɪŋ] [US: ˈtwɪtʃ.ɪŋ]

jól megrángat

give a good tug[UK: ɡɪv ə ɡʊd tʌɡ] [US: ˈɡɪv ə ˈɡʊd ˈtəɡ]

kirángat ige

hoick verb
[UK: hɔɪk] [US: haɪk]

hoik verb
[UK: hɔɪk] [US: hɔɪk]

megrángat (vmit) ige

pluck at something verb
[UK: plʌk ət ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈplək ət ˈsʌm.θɪŋ]

megrángatta

pulled◼◼◼[UK: pʊld] [US: ˈpʊld]

zsinóron rángatott bábu

jumping-jack noun
[UK: ˈdʒʌmp.ɪŋ dʒæk] [US: ˈdʒʌmp.ɪŋ ˈdʒæk]

marionett[UK: mˈarɪˌəʊnət] [US: mˈærɪˌoʊnət]

marionette [marionettes] noun
[UK: ˌmæ.rɪə.ˈnet] [US: ˌmæ.rɪə.ˈnet]

ínrángatódzás főnév
orv

subsultus noun
[UK: sˈʌbsʌltəs] [US: sˈʌbsʌltəs]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский