венгерский-английский словарь » rácsap meaning in английский

венгерскийанглийский
rácsap ige

slam◼◼◼ verb
[UK: slæm] [US: sˈlæm]

lash◼◻◻ verb
[UK: læʃ] [US: ˈlæʃ]

chop at verb
[UK: tʃɒp ət] [US: ˈtʃɑːp ət]

raid verb
[UK: reɪd] [US: ˈreɪd]

smack verb
[UK: smæk] [US: ˈsmæk]

smit verb
[UK: ˈsmɪt] [US: ˈsmɪt]

smite (smote, smitten) verb
[UK: smaɪt sməʊt smɪt.n̩] [US: smaɪt smoʊt ˈsmɪt.n̩]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

rácsap (tenyérrel) ige

smack verb
[UK: smæk] [US: ˈsmæk]

rácsap a lóra

give a horse a slash[UK: ɡɪv ə hɔːs ə slæʃ] [US: ˈɡɪv ə ˈhɔːrs ə sˈlæʃ]

rácsap az ellenségre (repülő)

dive down on the enemy[UK: daɪv daʊn ɒn ðə ˈe.nə.mi] [US: ˈdaɪv ˈdaʊn ɑːn ðə ˈe.nə.mi]

rácsap vkre

have a smack at somebody[UK: həv ə smæk ət ˈsʌm.bə.di] [US: həv ə ˈsmæk ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

rácsapás főnév

raid noun
[UK: reɪd] [US: ˈreɪd]

rácsapódik ige

snap to verb
[UK: snæp tuː] [US: ˈsnæp ˈtuː]

kezével rácsap vkre

have a smack at somebody[UK: həv ə smæk ət ˈsʌm.bə.di] [US: həv ə ˈsmæk ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies