венгерский-английский словарь » nem számít meaning in английский

венгерскийанглийский
nem számít

doesn't matter◼◼◼[UK: ˈdʌznt ˈmæ.tə(r)] [US: ˈdʌ.zənt ˈmæ.tər]

no matter◼◼◻[UK: nəʊ ˈmæ.tə(r)] [US: ˈnoʊ ˈmæ.tər]

it doesn't matter◼◻◻[UK: ɪt ˈdʌznt ˈmæ.tə(r)] [US: ˈɪt ˈdʌ.zənt ˈmæ.tər]

no object◼◻◻[UK: nəʊ əb.ˈdʒekt] [US: ˈnoʊ ˈɑːb.dʒekt]

be out of the picture[UK: bi ˈaʊt əv ðə ˈpɪk.tʃə(r)] [US: bi ˈaʊt əv ðə ˈpɪk.tʃər]

cut no ice[UK: kʌt nəʊ aɪs] [US: ˈkət ˈnoʊ ˈaɪs]

It's doesn't matter[UK: ɪts ˈdʌznt ˈmæ.tə(r)] [US: ɪts ˈdʌ.zənt ˈmæ.tər]

never mind[UK: ˈne.və(r) maɪnd] [US: ˈne.vər ˈmaɪnd]

Nem számít!

Never mind![UK: ˈne.və(r) maɪnd] [US: ˈne.vər ˈmaɪnd]

nem számít, hogy …an

no matter how …[UK: nəʊ ˈmæ.tə(r) ˈhaʊ] [US: ˈnoʊ ˈmæ.tər ˈhaʊ]

nem számít, milyen

no matter how …[UK: nəʊ ˈmæ.tə(r) ˈhaʊ] [US: ˈnoʊ ˈmæ.tər ˈhaʊ]

nem számíthat vk jóindulatára

have no claim on somebody's charity[UK: həv nəʊ kleɪm ɒn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈtʃæ.rɪ.ti] [US: həv ˈnoʊ ˈkleɪm ɑːn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈtʃe.rə.ti]

nem számítva

not counting◼◼◼[UK: nɒt ˈkaʊnt.ɪŋ] [US: ˈnɑːt ˈkaʊnt.ɪŋ]

exclusive of◼◼◻[UK: ɪk.ˈskluː.sɪv əv] [US: ɪk.ˈskluː.sɪv əv]

not to count[UK: nɒt tuː kaʊnt] [US: ˈnɑːt ˈtuː ˈkaʊnt]

without counting[UK: wɪð.ˈaʊt ˈkaʊnt.ɪŋ] [US: wɪð.ˈaʊt ˈkaʊnt.ɪŋ]

nem számítva (vmit) ige

aside from something verb
[UK: ə.ˈsaɪd frəm ˈsʌm.θɪŋ] [US: ə.ˈsaɪd frəm ˈsʌm.θɪŋ]

nem számítva vkt

without counting somebody[UK: wɪð.ˈaʊt ˈkaʊnt.ɪŋ ˈsʌm.bə.di] [US: wɪð.ˈaʊt ˈkaʊnt.ɪŋ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

egy-két nap ide vagy oda, igazán nem számít

a day or two more or less doesn't matter[UK: ə deɪ ɔː(r) ˈtuː mɔː(r) ɔː(r) les ˈdʌznt ˈmæ.tə(r)] [US: ə ˈdeɪ ɔːr ˈtuː ˈmɔːr ɔːr ˈles ˈdʌ.zənt ˈmæ.tər]

erre nem számítottam

I didn't bargain for that[UK: ˈaɪ ˈdɪdnt ˈbɑː.ɡɪn fɔː(r) ðæt] [US: ˈaɪ ˈdɪ.dənt ˈbɑːr.ɡən ˈfɔːr ˈðæt]

ez mind nem számít semmit

all that goes for nothing[UK: ɔːl ðæt ɡəʊz fɔː(r) ˈnʌ.θɪŋ] [US: ɔːl ˈðæt ɡoʊz ˈfɔːr ˈnʌ.θɪŋ]

ez nem számít

it does not signify[UK: ɪt dʌz nɒt ˈsɪɡ.nɪ.faɪ] [US: ˈɪt ˈdəz ˈnɑːt ˈsɪɡ.nə.ˌfaɪ]

that does not count[UK: ðæt dʌz nɒt kaʊnt] [US: ˈðæt ˈdəz ˈnɑːt ˈkaʊnt]

that doesn't count[UK: ðæt ˈdʌznt kaʊnt] [US: ˈðæt ˈdʌ.zənt ˈkaʊnt]

mindegy, nem számít

it makes no difference[UK: ɪt ˈmeɪks nəʊ ˈdɪ.frəns] [US: ˈɪt ˈmeɪks ˈnoʊ ˈdɪ.fə.rəns]

Ne törődjön vele! nem számít!

Never mind![UK: ˈne.və(r) maɪnd] [US: ˈne.vər ˈmaɪnd]

vmit nem számítva

apart from something[UK: ə.ˈpɑːt frəm ˈsʌm.θɪŋ] [US: ə.ˈpɑːrt frəm ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies