венгерский-английский словарь »

meglehetősen означает в английский

венгерскийанглийский
meglehetősen

rather◼◼◼ adverb
[UK: ˈrɑː.ðə(r)] [US: ˈræ.ðər]

quite◼◼◼ adverb
[UK: kwaɪt] [US: ˈkwaɪt]

pretty [prettier, prettiest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈprɪ.ti] [US: ˈprɪ.ti]

fairly◼◼◼ adverb
[UK: ˈfeə.li] [US: ˈfer.li]

some◼◼◻ adverb
[UK: sʌm] [US: ˈsəm]

enough◼◼◻ adverb
[UK: ɪ.ˈnʌf] [US: ə.ˈnəf]

reasonably◼◼◻ adverb
[UK: ˈriːz.nə.bli] [US: ˈriː.zə.nə.bli]

pretty much◼◼◻ adverb
[UK: ˈprɪ.ti ˈmʌtʃ] [US: ˈprɪ.ti ˈmʌtʃ]

something◼◼◻ adverb
[UK: ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈsʌm.θɪŋ]

considerably◼◻◻ adverb
[UK: kən.ˈsɪ.də.rə.bli] [US: kən.ˈsɪ.də.rə.bli]

kinda (kind of)◼◻◻ adverb
[UK: ˈkaɪn.də] [US: ˈkɪn.də]

moderately◼◻◻ adverb
[UK: ˈmɒ.də.rət.li] [US: ˈmɑː.də.rət.li]

rather too◼◻◻ adverb
[UK: ˈrɑː.ðə(r) tuː] [US: ˈræ.ðər ˈtuː]

tolerably◼◻◻ adverb
[UK: ˈtɒ.lə.rə.bli] [US: ˈtɒ.lə.rə.bli]

jolly [jollier, jolliest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈdʒɒ.li] [US: ˈdʒɑː.li]

more or less◼◻◻ adverb
[UK: mɔː(r) ɔː(r) les] [US: ˈmɔːr ɔːr ˈles]

passably adverb
[UK: ˈpɑː.sə.bli] [US: ˈpæ.sə.bli]

respectable adjective
[UK: rɪ.ˈspek.təb.l̩] [US: rə.ˈspek.təb.l̩]

substantially adverb
[UK: səb.ˈstæn.ʃə.li] [US: səb.ˈstæn.ʃə.li]

tolerable adjective
[UK: ˈtɒ.lə.rəb.l̩] [US: ˈtɑː.lə.rəb.l̩]

broadish adverb
[UK: ˈbrɔːdɪʃ ] [US: ˈbrɔdɪʃ ]

decently adverb
[UK: ˈdiːsnt.li] [US: ˈdiː.sənt.li]

meglehetősen határozószó
hsz

smartish adverb
[UK: ˈsmɑːtɪʃ ] [US: ˈsmɑrtɪʃ ]

meglehetősen apró melléknév

smallish adjective
[UK: ˈsmɔː.lɪʃ] [US: ˈsmɒ.lɪʃ]

meglehetősen biztos

fairly certain◼◼◼[UK: ˈfeə.li ˈsɜːt.n̩] [US: ˈfer.li ˈsɝː.tn̩]

meglehetősen drága melléknév

steepish adjective
[UK: ˈstiː.pɪʃ] [US: ˈstiː.pɪʃ]

meglehetősen durva melléknév

roughish adjective
[UK: ˈrʌ.fɪʃ] [US: ˈrʌ.fɪʃ]

rudish adjective
[UK: ˈruːdɪʃ ] [US: ˈrudɪʃ ]

meglehetősen furcsa melléknév

queerish adjective
[UK: ˈkwɪərɪʃ ] [US: ˈkwɪrɪʃ ]

meglehetősen fényes melléknév

brightish adjective
[UK: ˈbraɪtɪʃ ] [US: ˈbraɪtɪʃ ]

meglehetősen gyakran

as often as not[UK: əz ˈɒf.n̩ əz nɒt] [US: ˈæz ˈɔːf.n̩ ˈæz ˈnɑːt]

meglehetősen halvány melléknév

dimmish adjective
[UK: ˈdɪ.mɪʃ] [US: ˈdɪ.mɪʃ]

meglehetősen hangos melléknév

loudish adjective
[UK: ˈlaʊdɪʃ ] [US: ˈlaʊdɪʃ ]

meglehetősen hosszú melléknév

longish adjective
[UK: ˈlɒŋ.ɪʃ] [US: ˈlɔːŋ.ɪʃ]

meglehetősen hízik

he is getting something stout[UK: hiː ɪz ˈɡet.ɪŋ ˈsʌm.θɪŋ staʊt] [US: ˈhiː ˈɪz ˈɡet.ɪŋ ˈsʌm.θɪŋ ˈstaʊt]

meglehetősen melléknév

tolerable adjective
[UK: ˈtɒ.lə.rəb.l̩] [US: ˈtɑː.lə.rəb.l̩]

meglehetősen jól

tolerably well◼◼◼[UK: ˈtɒ.lə.rə.bli wel] [US: ˈtɒ.lə.rə.bli ˈwel]

meglehetősen jól van

be tolerable well[UK: bi ˈtɒ.lə.rəb.l̩ wel] [US: bi ˈtɑː.lə.rəb.l̩ ˈwel]

meglehetősen kellemetlen melléknév

awkwardish adjective
[UK: ˈɔːkwədɪʃ ] [US: ˈɑkwərdɪʃ ]

meglehetősen kemény melléknév

toughish adjective
[UK: ˈtʌfɪʃ ] [US: ˈtʌfɪʃ ]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский