венгерский-английский словарь »

megfúr vkt означает в английский

венгерскийанглийский
megfúr vkt

dingo on somebody[UK: ˈdɪŋ.ɡəʊ ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈdɪŋɡo.ʊ ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

dump all over somebody[UK: dʌmp ɔːl ˈəʊv.ə(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈdəmp ɔːl ˈoʊv.r̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

dump on somebody[UK: dʌmp ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈdəmp ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

knife somebody[UK: naɪf ˈsʌm.bə.di] [US: ˈnaɪf ˈsʌm.ˌbɑː.di]

megfúr vkt a munkában (átv)

edge somebody out of a job[UK: edʒ ˈsʌm.bə.di ˈaʊt əv ə dʒɒb] [US: ˈedʒ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈaʊt əv ə ˈdʒɑːb]

megfúr (vkt) (átv) ige

knife [knifed, knifed, knifing, knifes]◼◼◼ verb
[UK: naɪf] [US: ˈnaɪf]

You can find it in:

венгерскийанглийский