венгерский-английский словарь » megdönt meaning in английский

венгерскийанглийский
megdönt ige

overthrow (overthrew, overthrown)◼◼◼ verb
[UK: ˌəʊv.ə.ˈθrəʊ ˌəʊv.ə.ˈθruː ˌəʊv.ə.ˈθrəʊn] [US: ˈovərˌθro.ʊ ˌoʊv.ə.ˈθruː ˌovərˈθroʊn]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

beat◼◻◻ verb
[UK: biːt] [US: ˈbiːt]

break (broke, broken (record))◼◻◻ verb
[UK: breɪk brəʊk ˈbrəʊkən] [US: ˈbreɪk broʊk ˈbroʊkən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

overturn◼◻◻ verb
[UK: ˌəʊv.ə.ˈtɜːn] [US: ˌoʊv.ə.ˈtɜːn]

slant◼◻◻ verb
[UK: slɑːnt] [US: sˈlænt]

topple◼◻◻ verb
[UK: ˈtɒp.l̩] [US: ˈtɑːp.l̩]

cant verb
[UK: kænt] [US: ˈkænt]

defeat verb
[UK: dɪ.ˈfiːt] [US: də.ˈfiːt]

demolish verb
[UK: dɪ.ˈmɒ.lɪʃ] [US: də.ˈmɑː.lɪʃ]

destabilize verb
[UK: di.ˈsteɪ.bə.ˌlaɪz] [US: di.ˈsteɪ.bə.ˌlaɪz]

disprove verb
[UK: ˌdɪs.ˈpruːv] [US: ˌdɪ.ˈspruːv]

explode verb
[UK: ɪk.ˈspləʊd] [US: ɪkˈsploʊd]

put down verb
[UK: ˈpʊt daʊn] [US: ˈpʊt ˈdaʊn]

rake verb
[UK: reɪk] [US: ˈreɪk]

refute verb
[UK: rɪ.ˈfjuːt] [US: rə.ˈfjuːt]

shtup verb

trip verb
[UK: trɪp] [US: ˈtrɪp]

upset (upset, upset) verb
[UK: ˌʌp.ˈset ˌʌp.ˈset ˌʌp.ˈset] [US: əp.ˈset əp.ˈset əp.ˈset]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

megdönt (gabonát) ige

blow down verb

megdönt (vmit) ige

give something a cant verb
[UK: ɡɪv ˈsʌm.θɪŋ ə kænt] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.θɪŋ ə ˈkænt]

give something a tilt verb
[UK: ɡɪv ˈsʌm.θɪŋ ə tɪlt] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.θɪŋ ə ˈtɪlt]

megdönt (zászlót) ige

dip verb
[UK: dɪp] [US: ˈdɪp]

megdönt (átv) ige

beat down verb
[UK: biːt daʊn] [US: ˈbiːt ˈdaʊn]

take away verb
[UK: teɪk ə.ˈweɪ] [US: ˈteɪk ə.ˈweɪ]

megdönt egy csúcsot

cut a record[UK: kʌt ə rɪˈk.ɔːd] [US: ˈkət ə rəˈk.ɔːrd]

megdönt egy rekordot

cut a record[UK: kʌt ə rɪˈk.ɔːd] [US: ˈkət ə rəˈk.ɔːrd]

megdönt egy érvelést

knock holes in an argument[UK: nɒk həʊlz ɪn ən ˈɑː.ɡju.mənt] [US: ˈnɑːk hoʊlz ɪn ˈæn ˈɑːr.ɡjə.mənt]

megdöntetlen (rekord) melléknév

unbroken adjective
[UK: ˌʌn.ˈbrəʊkən] [US: ˌʌnˈbro.ʊkən]

megdönthetetlen melléknév

incontrovertible◼◼◼ adjective
[UK: ɪnˌk.ɒn.trə.ˈvɜː.təb.l̩] [US: ˌɪŋˌk.ɑːntro.ˈvɝː.təb.l̩]

irrefutable◼◼◼ adjective
[UK: ˌɪ.rɪ.ˈfjuː.təb.l̩] [US: ɪ.rə.ˈfjuː.təb.l̩]

axiomatic adjective
[UK: ˌæk.siə.ˈmæ.tɪk] [US: ˌæk.siə.ˈmæ.tɪk]

clinching adjective
[UK: ˈklɪntʃ.ɪŋ] [US: ˈklɪntʃ.ɪŋ]

decided adjective
[UK: dɪ.ˈsaɪ.dɪd] [US: də.ˈsaɪ.dəd]

incontestable adjective
[UK: ˌɪnk.ən.ˈte.stəb.l̩] [US: ˌɪnk.ən.ˈte.stəb.l̩]

uncontestable adjective
[UK: ˌʌnkənˈtɛstəbl ] [US: ʌnkənˈtɛstəbəl ]

megdönthetetlen (érv) melléknév

impregnable adjective
[UK: ɪm.ˈpreɡ.nəb.l̩] [US: ˌɪm.ˈpreɡ.nəb.l̩]

megdönthetetlen érv főnév

clincher noun
[UK: ˈklɪn.tʃə(r)] [US: ˈklɪn.tʃər]

clinker noun
[UK: ˈklɪŋkə(r)] [US: ˈklɪŋkər]

megdönthetetlen érvelés főnév

clincher noun
[UK: ˈklɪn.tʃə(r)] [US: ˈklɪn.tʃər]

clinker noun
[UK: ˈklɪŋkə(r)] [US: ˈklɪŋkər]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies