венгерский-английский словарь » maradvány meaning in английский

венгерскийанглийский
maradvány főnév

remains◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈmeɪnz] [US: rə.ˈmeɪnz]

residue◼◼◼ noun
[UK: ˈre.zɪ.djuː] [US: ˈre.zə.ˌduː]

remnant◼◼◻ noun
[UK: ˈrem.nənt] [US: ˈrem.nənt]

trace◼◼◻ noun
[UK: treɪs] [US: ˈtreɪs]

balance◼◻◻ noun
[UK: ˈbæ.ləns] [US: ˈbæ.ləns]

hangover◼◻◻ noun
[UK: ˈhæŋ.əʊ.və(r)] [US: ˈhæŋo.ʊ.və(r)]

relic◼◻◻ noun
[UK: ˈre.lɪk] [US: ˈre.lɪk]

remain◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈmeɪn] [US: rə.ˈmeɪn]

remainder◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈmeɪn.də(r)] [US: rə.ˈmeɪn.dər]

remaining◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈmeɪn.ɪŋ] [US: rə.ˈmeɪn.ɪŋ]

survival◼◻◻ noun
[UK: sə.ˈvaɪv.l̩] [US: sər.ˈvaɪv.l̩]

balance in hand noun
[UK: ˈbæ.ləns ɪn hænd] [US: ˈbæ.ləns ɪn ˈhænd]

bunce noun
[UK: ˈbəns] [US: ˈbəns]

fag-end noun
[UK: fæɡ end] [US: ˈfæɡ ˈend]

holdover noun
[UK: ˈholˌdovə(r)] [US: ˈholˌdovər]

pickings noun
[UK: ˈpɪkɪŋz] [US: ˈpɪkɪŋz]

reminiscence noun
[UK: ˌre.mɪ.ˈnɪsns] [US: ˌre.mə.ˈnɪ.səns]

residuum noun
[UK: rɪ.ˈzɪ.djuəm] [US: rɪ.ˈzɪ.djuəm]

residuum, residua noun
[UK: rɪ.ˈzɪ.djuəm rɪ.ˈzɪ.djʊə] [US: rɪ.ˈzɪ.djuəm rɪ.ˈzɪ.djʊə]

surplus noun
[UK: ˈsɜː.pləs] [US: ˈsɝː.pləs]

maradvány (babonáé) főnév

hang-over noun
[UK: hæŋ ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈhæŋ ˈoʊv.r̩]

maradvány (remanentia) főnév

remanence noun
[UK: rɪmˈeɪnəns] [US: rɪmˈeɪnəns]

maradvány (residuum) főnév

rest◼◼◼ noun
[UK: rest] [US: ˈrest]

maradvány (rudimentum) főnév

vestige◼◼◼ noun
[UK: ˈve.stɪdʒ] [US: ˈve.stɪdʒ]

maradványhal (Latimerica chalumnae)

coelacanth

maradványok főnév

remains◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈmeɪnz] [US: rə.ˈmeɪnz]

reliquiae noun
[UK: rɪ.ˈlɪ.kwɪiː] [US: riː.ˈlɪ.kwɪ.ˌiː]

desztillációs maradvány főnév

cut-back noun
[UK: kʌt ˈbæk] [US: ˈkət ˈbæk]

ebédje maradványait kutyájának adta

he gave the balance of his dinner to his dog[UK: hiː ɡeɪv ðə ˈbæ.ləns əv hɪz ˈdɪ.nə(r) tuː hɪz dɒɡ] [US: ˈhiː ˈɡeɪv ðə ˈbæ.ləns əv ˈhɪz ˈdɪ.nər ˈtuː ˈhɪz ˈdɔːɡ]

elhamvadt maradványok

cremated remains[UK: krɪ.ˈmeɪ.tɪd rɪ.ˈmeɪnz] [US: ˈkriː.me.təd rə.ˈmeɪnz]

ellenség maradványainak felszámolása

mop-up[UK: mɒp ʌp] [US: ˈmɑːp ʌp]

famaradvány főnév

slashes noun
[UK: ˈslæ.ʃɪz] [US: sˈlæ.ʃəz]

fémmaradvány főnév
fémip

regulus noun
[UK: rˈeɡjuːləs] [US: rˈeɡjuːləs]

földi maradványai

his mortal remains[UK: hɪz ˈmɔːt.l̩ rɪ.ˈmeɪnz] [US: ˈhɪz ˈmɔːr.tl̩ rə.ˈmeɪnz]

földi maradványok

earthly remains noun

mortal remains[UK: ˈmɔːt.l̩ rɪ.ˈmeɪnz] [US: ˈmɔːr.tl̩ rə.ˈmeɪnz]

relics[UK: ˈre.lɪks] [US: ˈre.lɪks]

relique noun
[UK: rɪlˈiːk] [US: rɪlˈiːk]

középkori maradvány főnév

mediaevalism noun
[UK: mˈiːdiːərˌevəlˌɪzəm] [US: mˈiːdiːəˌevəlˌɪzəm]

medievalism noun
[UK: ˌme.dɪ.ˈiː.və.lɪzm] [US: ˈmiː.diː.ˈiː.və.ˈlɪ.zəm]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies