венгерский-английский словарь » másnapos meaning in английский

венгерскийанглийский
másnapos

hungover◼◼◼ adjective
[UK: hʌŋɡˈəʊvə] [US: hʌŋɡˈoʊvɚ]

crapulent adjective
[UK: ˈkræ.pjʊ.lənt] [US: ˈkræ.pjʊ.lənt]

crapulous adjective
[UK: ˈkræ.pjʊ.ləs] [US: ˈkræ.pjʊ.ləs]

hangoverish noun
[UK: ˈhæŋˌəʊvərɪʃ ] [US: ˈhæŋˌoʊvərɪʃ ]

have a bad head adjective
[UK: həv ə bæd hed] [US: həv ə ˈbæd ˈhed]

have a hang-over adjective
[UK: həv ə hæŋ ˈəʊv.ə(r)] [US: həv ə ˈhæŋ ˈoʊv.r̩]

have hot coppers adjective
[UK: həv hɒt ˈkɒ.pəz] [US: həv hɑːt ˈkɑː.pərz]

seedy adjective
[UK: ˈsiː.di] [US: ˈsiː.di]

másnapos (átv) melléknév

be hung over adjective
[UK: bi hʌŋ ˈəʊv.ə(r)] [US: bi ˈhəŋ ˈoʊv.r̩]

have a head adjective
[UK: həv ə hed] [US: həv ə ˈhed]

másnapos vagyok

I've got a hangover[UK: aɪv ˈɡɒt ə ˈhæŋ.əʊ.və(r)] [US: aɪv ˈɡɑːt ə ˈhæŋo.ʊ.və(r)]

másnaposság főnév

hangover (aftereffects of drunkenness)◼◼◼ noun
[UK: ˈhæŋ.əʊ.və(r)] [US: ˈhæŋo.ʊ.və(r)]

black-dog noun
[UK: blæk dɒɡ] [US: ˈblæk ˈdɔːɡ]

crapulence noun
[UK: ˈkræ.pjʊ.ləns] [US: ˈkræ.pjʊ.ləns]

crapulosity noun
[UK: krˌapjʊlˈɒsɪti] [US: krˌæpjʊlˈɑːsɪɾi]

crapulousness noun
[UK: krˈapjʊləsnəs] [US: krˈæpjʊləsnəs]

hang-over noun
[UK: hæŋ ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈhæŋ ˈoʊv.r̩]

hot coppers noun
[UK: hɒt ˈkɒ.pəz] [US: hɑːt ˈkɑː.pərz]

morning after the night before noun
[UK: ˈmɔːn.ɪŋ ˈɑːf.tə(r) ðə naɪt bɪ.ˈfɔː(r)] [US: ˈmɔːrn.ɪŋ ˈæf.tər ðə ˈnaɪt bɪ.ˈfɔːr]

a másnaposság

the morning after the night before[UK: ðə ˈmɔːn.ɪŋ ˈɑːf.tə(r) ðə naɪt bɪ.ˈfɔː(r)] [US: ðə ˈmɔːrn.ɪŋ ˈæf.tər ðə ˈnaɪt bɪ.ˈfɔːr]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies