венгерский-английский словарь »

kínlódik означает в английский

венгерскийанглийский
kínlódik ige
US

agonize [agonized, agonized, agonizing, agonizes]◼◼◼ verb
[UK: ˈæ.ɡə.naɪz] [US: ˈæ.ɡə.ˌnaɪz]

kínlódik ige
GB

labour [laboured, laboured, labouring, labours]◼◼◻ verb
[UK: ˈleɪb.ə(r)] [US: ˈleɪb.r̩]

kínlódik ige

anguish◼◼◻ verb
[UK: ˈæŋ.ɡwɪʃ] [US: ˈæŋ.ɡwɪʃ]

labor [labored, labored, laboring, labors]◼◼◻ verb
[UK: ˈleɪb.ə(r)] [US: ˈleɪb.r̩]

plod [plodded, plodded, plodding, plods]◼◼◻ verb
[UK: plɒd] [US: ˈplɑːd]

be in agony verb
[UK: bi ɪn ˈæ.ɡə.ni] [US: bi ɪn ˈæ.ɡə.ni]

be on the rack verb
[UK: bi ɒn ðə ræk] [US: bi ɑːn ðə ˈræk]

fag [fagged, fagged, fagging, fags] verb
[UK: fæɡ] [US: ˈfæɡ]

suffer agonies verb
[UK: ˈsʌ.fə(r) ˈæ.ɡə.niz] [US: ˈsʌ.fər ˈæ.ɡə.niz]

kínlódik ige
GB

agonise (to be in agony) [agonised, agonised, agonising, agonises] verb
[UK: ˈæ.ɡə.naɪz] [US: ˈæ.ɡə.naɪz]

kínlódik (vmivel) ige

fag at something verb
[UK: fæɡ ət ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈfæɡ ət ˈsʌm.θɪŋ]

fag away at ag verb
[UK: fæɡ ə.ˈweɪ ət ˈæɡ] [US: ˈfæɡ ə.ˈweɪ ət ˈæɡ]

plod away at something verb
[UK: plɒd ə.ˈweɪ ət ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈplɑːd ə.ˈweɪ ət ˈsʌm.θɪŋ]

prod at something verb
[UK: prɒd ət ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈprɑːd ət ˈsʌm.θɪŋ]

pokolian kínlódik (átv)

suffer agonies[UK: ˈsʌ.fə(r) ˈæ.ɡə.niz] [US: ˈsʌ.fər ˈæ.ɡə.niz]

You can find it in:

венгерскийанглийский