венгерский-английский словарь » indokolatlan meaning in английский

венгерскийанглийский
indokolatlan

unprovoked◼◼◼ adjective
[UK: ˌʌn.prə.ˈvəʊkt] [US: ˌʌn.prəˈvoʊkt]

undue◼◼◻ adjective
[UK: ˌʌn.ˈdjuː] [US: ən.ˈduː]

gratuitous◼◼◻ adjective
[UK: ɡrə.ˈtjuːɪ.təs] [US: ɡrə.ˈtuːə.təs]

unjustified◼◼◻ adjective
[UK: ʌn.ˈdʒʌ.stɪ.faɪd] [US: ʌn.ˈdʒə.stə.ˌfaɪd]

uncalled for◼◼◻ adjective
[UK: ʌnˈk.ɔːld fɔː(r)] [US: ʌnˈkɒld ˈfɔːr]

wanton◼◼◻ adjective
[UK: ˈwɒn.tən] [US: ˈwɑːn.tən]

unmotivated◼◼◻ adjective
[UK: ˌʌnˈməʊtɪveɪtɪd ] [US: ʌnˈmoʊtəˌveɪtəd ]

unjustifiable◼◻◻[UK: ˌʌn.dʒʌ.stɪ.ˈfaɪəb.l̩] [US: ˌʌn.ˌdʒə.stə.ˈfaɪəb.l̩]

unsubstantiated◼◻◻ adjective
[UK: ˌʌn.səb.ˈstæn.ʃieɪ.tɪd] [US: ˌʌn.səb.ˈstæn.ʃi.ˌe.təd]

causeless◼◻◻ adjective
[UK: ˈkɔːz.ləs] [US: ˈkɔːz.ləs]

groundless◼◻◻ adjective
[UK: ˈɡraʊnd.lɪs] [US: ˈɡraʊnd.ləs]

uncalled-for adjective
[UK: ʌnˈk.ɔːld fɔː(r)] [US: ʌnˈkɒld ˈfɔːr]

indokolatlan derűlátás

complacent optimism[UK: kəm.ˈpleɪ.sənt ˈɒp.tɪ.mɪ.zəm] [US: kəm.ˈpleɪ.sənt ˈɑːp.tə.ˌmɪ.zəm]

indokolatlan rendszabály

uncalled for measure[UK: ʌnˈk.ɔːld fɔː(r) ˈme.ʒə(r)] [US: ʌnˈkɒld ˈfɔːr ˈme.ʒər]

indokolatlan zaj

humdudgeon[UK: hˈʌmdʌdʒən] [US: hˈʌmdʌdʒən]

indokolatlanság főnév

groundlessness noun
[UK: ˈgraʊndlɪsnəs ] [US: ˈgraʊndləsnəs ]

indokolatlanul határozószó

unduly◼◼◼ adverb
[UK: ˌʌn.ˈdjuː.li] [US: ən.ˈduː.li]

unreasonably◼◼◻ adverb
[UK: ʌn.ˈriːz.nə.bli] [US: ʌn.ˈriː.zə.nə.bli]

wantonly◼◼◻ adverb
[UK: ˈwɒn.tən.li] [US: ˈwɑːn.tən.li]

gratuitously◼◻◻ adverb
[UK: ɡrə.ˈtjuːɪ.tə.sli] [US: ɡrə.ˈtuːə.tə.sli]

groundlessly adverb
[UK: ˈgraʊndlɪsli ] [US: ˈgraʊndləsli ]

indokolatlanul büszke (vmre)

flatter oneself on something[UK: ˈflæ.tə(r) wʌn.ˈself ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈflæ.tər wʌn.ˈself ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

indokolatlanul ideges főnév

rumpy noun
[UK: rˈʌmpi] [US: rˈʌmpi]

eltúlzott, indokolatlan sértődés főnév

butthurt noun
[UK: bˈʌtθɜːt] [US: bˈʌtθɜːt]

You can find it in:

венгерскийанглийский