венгерский-английский словарь » hozzáad meaning in английский

венгерскийанглийский
hozzáad ige

add◼◼◼ verb
[UK: æd] [US: ˈæd]

add to◼◼◻ verb
[UK: æd tuː] [US: ˈæd ˈtuː]

adds◼◼◻ verb
[UK: ædz] [US: ˈædz]

put to◼◻◻ verb
[UK: ˈpʊt tuː] [US: ˈpʊt ˈtuː]

wed◼◻◻ verb
[UK: wed] [US: ˈwed]

add something verb
[UK: æd ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈæd ˈsʌm.θɪŋ]

add up verb
[UK: æd ʌp] [US: ˈæd ʌp]

associated adjective
[UK: ə.ˈsəʊ.ʃieɪ.tɪd] [US: əˈso.ʊ.ʃieɪ.tɪd]

marry someone verb
[UK: ˈmæ.ri ˈsʌm.wʌn] [US: ˈme.ri ˈsʌˌm.wən]

put on verb
[UK: ˈpʊt ɒn] [US: ˈpʊt ɑːn]

touch verb
[UK: tʌtʃ] [US: ˈtətʃ]

hozzáad (vmhez) ige

advene verb
[UK: ədvˈiːn] [US: ədvˈiːn]

hozzáad valami elejére ige

prepend verb

hozzáadható

addible

hozzáadja a számlához

charge it on the bill[UK: tʃɑːdʒ ɪt ɒn ðə bɪl] [US: ˈtʃɑːrdʒ ˈɪt ɑːn ðə ˈbɪl]

hozzáadott melléknév

added◼◼◼ adjective
[UK: ˈæ.dɪd] [US: ˈæ.dəd]

superimposed adjective
[UK: ˌsuː.pə.rɪm.ˈpəʊzd] [US: ˌsuː.pə.rɪmˈpoʊzd]

hozzáadott anyag által megerősített melléknév

fortified adjective
[UK: ˈfɔː.tɪ.faɪd] [US: ˈfɔːr.tə.ˌfaɪd]

hozzáadott érték melléknév

value-added adjective
[UK: ˈvæ.ljuː ˈæ.dɪd] [US: ˈvæ.ljuː ˈæ.dəd]

hozzáadott érték adó

value added tax◼◼◼[UK: ˈvæ.ljuː ˈæ.dɪd tæks] [US: ˈvæ.ljuː ˈæ.dəd ˈtæks]

hozzáadva határozószó

plus◼◼◼ adverb
[UK: plʌs] [US: ˈpləs]

adding◼◼◻ adverb
[UK: ˈæd.ɪŋ] [US: ˈæd.ɪŋ]

added to◼◻◻ adverb
[UK: ˈæ.dɪd tuː] [US: ˈæ.dəd ˈtuː]

hozzáadás főnév

addition◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈdɪʃ.n̩] [US: ə.ˈdɪʃ.n̩]

admixture noun
[UK: əd.ˈmɪks.tʃə(r)] [US: əd.ˈmɪks.tʃər]

apposition noun
[UK: ˌæ.pə.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˌæ.pə.ˈzɪʃ.n̩]

inpouring noun
[UK: ˈɪn.pɔːr.ɪŋ] [US: ˈɪn.pɔːr.ɪŋ]

hozzáadó főnév

prolonger noun
[UK: prəʊˈlɒŋə ] [US: prəˈlɔŋər ]

adalék hozzáadása főnév

admixture noun
[UK: əd.ˈmɪks.tʃə(r)] [US: əd.ˈmɪks.tʃər]

még hozzáad ige

superadd verb
[UK: ˌs(j)uːpərˈæd ] [US: ˌsupərˈæd ]

superinduce verb
[UK: ˌsjuː.pə.rɪn.ˈdjuːs] [US: suː.pə.rɪn.ˈduːs]

növelés (hozzáadással) főnév

accretion noun
[UK: ə.ˈkriːʃ.n̩] [US: ə.ˈkriːʃ.n̩]

újra hozzáad ige

superadd verb
[UK: ˌs(j)uːpərˈæd ] [US: ˌsupərˈæd ]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies