венгерский-английский словарь » garázda meaning in английский

венгерскийанглийский
garázda melléknév

ruffianly◼◼◼ adjective
[UK: ˈrʌ.fɪən.li] [US: ˈrʌ.fɪən.li]

riotous adjective
[UK: ˈraɪə.təs] [US: ˈraɪə.təs]

routish adjective
[UK: ˈruːtɪʃ ] [US: ˈrutɪʃ ]

rowdy adjective
[UK: ˈraʊ.di] [US: ˈraʊ.di]

ruffian-like adjective
[UK: ˈrʌ.fɪən ˈlaɪk] [US: ˈrʌ.fɪən ˈlaɪk]

truculent adjective
[UK: ˈtrʌ.kjʊ.lənt] [US: ˈtrʌ.kjə.lənt]

garázda autóvezető főnév

road-hog noun
[UK: rəʊd hɒɡ] [US: roʊd ˈhɑːɡ]

garázda ember főnév

hell-raiser noun
[UK: hel ˈreɪ.zə(r)] [US: ˈhel ˈreɪ.zər]

yob noun
[UK: jɒb] [US: jɑːb]

yobbo noun
[UK: ˈjɒ.bəʊ] [US: ˈjɒ.bəʊ]

garázda módon viselkedett

he behaved riotously[UK: hiː bɪ.ˈheɪvd ˈraɪə.tə.sli] [US: ˈhiː bə.ˈheɪvd ˈraɪə.tə.sli]

garázdaság főnév

breach of peace noun
[UK: briːtʃ əv piːs] [US: ˈbriːtʃ əv ˈpiːs]

breach of the peace noun
[UK: briːtʃ əv ðə piːs] [US: ˈbriːtʃ əv ðə ˈpiːs]

public nuisance noun
[UK: ˈpʌ.blɪk ˈnjuːsns] [US: ˈpʌ.blɪk ˈnuː.səns]

rowdyism noun
[UK: ˈraʊ.dɪɪ.zəm] [US: ˈraʊ.dɪɪ.zəm]

ruffianhood noun
[UK: rˈʌfiənhˌʊd] [US: rˈʌfiənhˌʊd]

ruffianism noun
[UK: ˈrʌ.fɪə.nɪ.zəm] [US: ˈrʌ.fɪə.nɪ.zəm]

ruffianry noun
[UK: rˈʌfiənri] [US: rˈʌfiənri]

truculence noun
[UK: ˈtrʌ.kjʊ.ləns] [US: ˈtrʌ.kjʊ.ləns]

truculency noun
[UK: ˈtrʌ.kjʊ.lən.si] [US: ˈtrʌ.kjʊ.lən.si]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies