венгерский-английский словарь » felrobbant meaning in английский

венгерскийанглийский
felrobbant

exploded◼◼◼ adjective
[UK: ɪk.ˈspləʊ.dɪd] [US: ɪkˈsplo.ʊ.dɪd]

detonate◼◼◻ verb
[UK: ˈde.tə.neɪt] [US: ˈde.tə.ˌnet]

explode◼◼◻ verb
[UK: ɪk.ˈspləʊd] [US: ɪkˈsploʊd]

blow up verb
[UK: bləʊ ʌp] [US: ˈbloʊ ʌp]

bump verb
[UK: bʌmp] [US: ˈbəmp]

displode verb
[UK: dɪsplˈəʊd] [US: dɪsplˈoʊd]

go bang verb
[UK: ɡəʊ bæŋ] [US: ˈɡoʊ ˈbæŋ]

set off verb
[UK: set ɒf] [US: ˈset ˈɒf]

spring (sprang, sprung) verb
[UK: sprɪŋ spræŋ sprʌŋ] [US: ˈsprɪŋ ˈspræŋ ˈsprəŋ]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

touch off verb
[UK: tʌtʃ ɒf] [US: ˈtətʃ ˈɒf]

felrobbantás főnév

blow-up noun
[UK: bləʊ ʌp] [US: ˈbloʊ ʌp]

displosion noun
[UK: dɪsplˈəʊʒən] [US: dɪsplˈoʊʒən]

felrobbantott melléknév

exploded◼◼◼ adjective
[UK: ɪk.ˈspləʊ.dɪd] [US: ɪkˈsplo.ʊ.dɪd]

disruptive adjective
[UK: dɪs.ˈrʌp.tɪv] [US: ˌdɪs.ˈrəp.tɪv]

aknát felrobbant

spring a mine[UK: sprɪŋ ə maɪn] [US: ˈsprɪŋ ə ˈmaɪn]

touch off a mine[UK: tʌtʃ ɒf ə maɪn] [US: ˈtətʃ ˈɒf ə ˈmaɪn]

dinamittal felrobbant

dynamite[UK: ˈdaɪ.nə.maɪt] [US: ˈdaɪ.nə.ˌmaɪt]

hanghullámokkal felrobbantható akna

sonic mine[UK: ˈsɒ.nɪk maɪn] [US: ˈsɑː.nɪk ˈmaɪn]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies