венгерский-английский словарь » féktelenség meaning in английский

венгерскийанглийский
féktelenség főnév

boisterousness◼◼◼ noun
[UK: ˈbɔɪ.stə.rə.snɪs] [US: ˈbɔɪ.stə.rə.snɪs]

turbulence◼◼◼ noun
[UK: ˈtɜː.bjʊ.ləns] [US: ˈtɝː.bjə.ləns]

impetousity◼◼◻ noun
[UK: ɪmpɪtˈaʊsɪti] [US: ɪmpɪtˈaʊsɪɾi]

bluster noun
[UK: ˈblʌ.stə(r)] [US: ˈblʌ.stər]

dash noun
[UK: ˈdæʃ] [US: ˈdæʃ]

diablerie noun
[UK: dɪ.ˈɑː.blə.rɪ] [US: diː.ˈɑː.blə.riː]

impetuosity noun
[UK: ɪm.ˌpe.tʃʊ.ˈɒ.sɪ.ti] [US: ɪm.ˌpe.tʃʊ.ˈɒ.sɪ.ti]

impetuousness noun
[UK: ɪmˈpɛtjʊəsnəs ] [US: ɪmˈpɛʧwəsnəs ]

intemperance noun
[UK: ɪn.ˈtem.pə.rəns] [US: ɪn.ˈtem.pə.rəns]

lack of restrain noun
[UK: læk əv rɪ.ˈstreɪn] [US: ˈlæk əv ri.ˈstreɪn]

lack of restraint noun
[UK: læk əv rɪ.ˈstreɪnt] [US: ˈlæk əv rə.ˈstreɪnt]

rampageousness noun
[UK: rampˈeɪdʒəsnəs] [US: ræmpˈeɪdʒəsnəs]

rampancy noun
[UK: rˈampənsi] [US: rˈæmpənsi]

unrestraint noun
[UK: ˈʌn.rɪs.ˈtreɪnt] [US: ˌʌn.rɪ.ˈstreɪnt]

féktelenség (átv) főnév

indiscipline noun
[UK: ɪn.ˈdɪ.sɪ.plɪn] [US: ɪn.ˈdɪ.sɪ.plɪn]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies