венгерский-английский словарь » erősen meaning in английский

венгерскийанглийский
erősen határozószó

hard◼◼◼ adverb
[UK: hɑːd] [US: ˈhɑːrd]

strongly◼◼◼ adverb
[UK: ˈstrɒŋ.li] [US: ˈstrɒŋ.li]

fast◼◼◻ adverb
[UK: fɑːst] [US: ˈfæst]

firmly◼◼◻ adverb
[UK: ˈfɜːm.li] [US: ˈfɝːm.li]

high◼◼◻ adverb
[UK: haɪ] [US: ˈhaɪ]

strong◼◼◻ adverb
[UK: strɒŋ] [US: ˈstrɒŋ]

tight◼◼◻ adverb
[UK: taɪt] [US: ˈtaɪt]

acutely◼◻◻ adverb
[UK: ə.ˈkjuːt.li] [US: ə.ˈkjuːt.li]

far◼◻◻ adverb
[UK: ˈfɑː(r)] [US: ˈfɑːr]

forcefully◼◻◻ adverb
[UK: ˈfɔː.sfə.li] [US: ˈfɔːr.sfə.li]

intensely◼◻◻ adverb
[UK: ɪn.ˈten.sli] [US: ˌɪn.ˈten.sli]

intently◼◻◻ adverb
[UK: ɪn.ˈtent.li] [US: ˌɪn.ˈtent.li]

securely◼◻◻ adverb
[UK: sɪ.ˈkjʊə.li] [US: sɪ.ˈkjʊr.li]

solidly◼◻◻ adverb
[UK: ˈsɒ.lɪd.li] [US: ˈsɑː.ləd.li]

stoutly◼◻◻ adverb
[UK: ˈstaʊt.li] [US: ˈstaʊt.li]

widely◼◻◻ adverb
[UK: ˈwaɪd.li] [US: ˈwaɪd.li]

freshly adverb
[UK: ˈfre.ʃli] [US: ˈfre.ʃli]

like a lion adverb
[UK: ˈlaɪk ə ˈlaɪən] [US: ˈlaɪk ə ˈlaɪən]

lustily adverb
[UK: ˈlʌ.stɪ.li] [US: ˈlʌ.stə.li]

pronouncedly adverb
[UK: prə.ˈnaʊnst.li] [US: prə.ˈnaʊnst.li]

robustfully adverb
[UK: rəʊˈbʌstf(ə)li ] [US: roʊˈbʌstf(ə)li ]

scone-hot adverb
[UK: skɒn hɒt] [US: ˈskoʊn hɑːt]

shrewdly adverb
[UK: ˈʃruːd.li] [US: ˈʃruːd.li]

smartly adverb
[UK: ˈsmɑːt.li] [US: ˈsmɑːrt.li]

sore adverb
[UK: sɔː(r)] [US: ˈsɔːr]

starkly adverb
[UK: ˈstɑː.kli] [US: ˈstɑːr.kli]

sturdily adverb
[UK: ˈstɜː.dɪ.li] [US: ˈstɝː.dɪ.li]

viciously adverb
[UK: ˈvɪ.ʃə.sli] [US: ˈvɪ.ʃə.sli]

erősen (zenében) határozószó

forte adverb
[UK: ˈfɔː.teɪ] [US: ˈfɔːr.te]

erősen ajánlott

highly recommended◼◼◼

erősen be van fogva

be pegged down to one's work[UK: bi peɡd daʊn tuː wʌnz ˈwɜːk] [US: bi ˈpeɡd ˈdaʊn ˈtuː wʌnz ˈwɝːk]

keep one's nose to the grindstone[UK: kiːp wʌnz nəʊz tuː ðə ˈɡraɪnd.stəʊn] [US: ˈkiːp wʌnz noʊz ˈtuː ðə ˈɡraɪndˌstoʊn]

erősen bizakodik

be full of hope[UK: bi fʊl əv həʊp] [US: bi ˈfʊl əv hoʊp]

erősen bombáz ige

prang verb
[UK: præŋ] [US: præŋ]

erősen borsoz

pepper heavily[UK: ˈpe.pə(r) ˈhe.vɪ.li] [US: ˈpe.pər ˈhe.və.li]

erősen bukdácsol

send[UK: send] [US: ˈsend]

erősen bukdácsoló hajó főnév

piledriver noun
[UK: ˈpaɪl.ˌdraɪ.və] [US: ˈpaɪl.ˌdraɪ.və]

erősen bámul vkt

stare somebody out of countenance[UK: steə(r) ˈsʌm.bə.di ˈaʊt əv ˈkaʊn.tɪ.nəns] [US: ˈster ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈaʊt əv ˈkaʊn.tə.nəns]

erősen díszített melléknév

ornate adjective
[UK: ɔː.ˈneɪt] [US: ɔːr.ˈneɪt]

erősen esett az eső

it was raining heavily[UK: ɪt wɒz ˈreɪn.ɪŋ ˈhe.vɪ.li] [US: ˈɪt wəz ˈreɪn.ɪŋ ˈhe.və.li]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies