венгерский-английский словарь » említés meaning in английский

венгерскийанглийский
említés főnév

mention◼◼◼ noun
[UK: ˈmen.ʃn̩] [US: ˈmen.ʃn̩]

allusion◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈluːʒ.n̩] [US: ə.ˈluːʒ.n̩]

noting◼◻◻ noun
[UK: ˈnəʊt.ɪŋ] [US: ˈnoʊt.ɪŋ]

említésre méltó melléknév

namable adjective
[UK: ˈneɪməbl ] [US: ˈneɪməbl ]

nameable adjective
[UK: ˈneɪməbl ] [US: ˈneɪməbl ]

említésre méltó dolog

thing worth mentioning[UK: ˈθɪŋ wɜːθ ˈmen.ʃn̩ɪŋ] [US: ˈθɪŋ ˈwɝːθ ˈmen.ʃn̩.ɪŋ]

említésre sem méltó

it doesn't matter[UK: ɪt ˈdʌznt ˈmæ.tə(r)] [US: ˈɪt ˈdʌ.zənt ˈmæ.tər]

it doesn't matter a bit[UK: ɪt ˈdʌznt ˈmæ.tə(r) ə bɪt] [US: ˈɪt ˈdʌ.zənt ˈmæ.tər ə ˈbɪt]

it doesn't matter in the least[UK: ɪt ˈdʌznt ˈmæ.tə(r) ɪn ðə liːst] [US: ˈɪt ˈdʌ.zənt ˈmæ.tər ɪn ðə ˈliːst]

említésre érdemes, hogy …

it is worth noting/mentioning that

említést tesz (vmről)

say something about something[UK: ˈseɪ ˈsʌm.θɪŋ ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈseɪ ˈsʌm.θɪŋ ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ]

együttemlítés főnév

coupling noun
[UK: ˈkʌp.l̩.ɪŋ] [US: ˈkʌp.l̩.ɪŋ]

megemlítés főnév

mention◼◼◼ noun
[UK: ˈmen.ʃn̩] [US: ˈmen.ʃn̩]

noting noun
[UK: ˈnəʊt.ɪŋ] [US: ˈnoʊt.ɪŋ]

megfélemlítés főnév

intimidation◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˌtɪ.mɪ.ˈdeɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.ˌtɪ.mə.ˈdeɪʃ.n̩]

bullying◼◻◻[UK: ˈbʊ.lɪ.ɪŋ] [US: ˈbʊ.li.ɪŋ]

threats◼◻◻ noun
[UK: θrets] [US: ˈθrets]

browbeating noun
[UK: ˈbraʊ.biːt.ɪŋ] [US: ˈbraʊ.biːt.ɪŋ]

frightfulness noun
[UK: ˈfraɪt.fəl.nəs] [US: ˈfraɪt.fəl.nəs]

megfélemlítési módszer

system of intimidation[UK: ˈsɪ.stəm əv ɪn.ˌtɪ.mɪ.ˈdeɪʃ.n̩] [US: ˈsɪ.stəm əv ˌɪn.ˌtɪ.mə.ˈdeɪʃ.n̩]

megfélemlítéssel befolyásol

get to[UK: ˈɡet tuː] [US: ˈɡet ˈtuː]

megfélemlítést célzó melléknév

intimidating adjective
[UK: ɪn.ˈtɪ.mɪ.deɪt.ɪŋ] [US: ˌɪn.ˈtɪ.mə.ˌdet.ɪŋ]

intimidatory adjective
[UK: ɪn.ˌtɪ.mɪ.ˈdeɪ.tə.ri] [US: ɪn.ˌtɪ.mɪ.ˈdeɪ.tə.ri]

nem történt említés (vm)ről

no mention was made of something[UK: nəʊ ˈmen.ʃn̩ wɒz ˈmeɪd əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈnoʊ ˈmen.ʃn̩ wəz ˈmeɪd əv ˈsʌm.θɪŋ]

semmi említés nem esett (vm)ről

no mention was made of something[UK: nəʊ ˈmen.ʃn̩ wɒz ˈmeɪd əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈnoʊ ˈmen.ʃn̩ wəz ˈmeɪd əv ˈsʌm.θɪŋ]

színlelt nem említés főnév

paraleipsis noun
[UK: pˌarəlˈeɪpsɪs] [US: pˌærəlˈeɪpsɪs]

tanú megfélemlítése

intimidation of witness[UK: ɪn.ˌtɪ.mɪ.ˈdeɪʃ.n̩ əv ˈwɪt.nəs] [US: ˌɪn.ˌtɪ.mə.ˈdeɪʃ.n̩ əv ˈwɪt.nəs]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies