венгерский-английский словарь »

előzékeny означает в английский

венгерскийанглийский
előzékeny melléknév

considerate◼◼◼ adjective
[UK: kən.ˈsɪ.də.rət] [US: kən.ˈsɪ.də.rət]

courteous◼◼◼ adjective
[UK: ˈkɜː.tɪəs] [US: ˈkɝː.tiəs]

accommodating◼◼◻ adjective
[UK: ə.ˈkɒm.ə.deɪt.ɪŋ] [US: ə.ˈkɑːm.ə.ˌdeɪt.ɪŋ]

thoughtful◼◼◻ adjective
[UK: ˈθɔːt.fəl] [US: ˈθɒt.fəl]

polite◼◼◻ adjective
[UK: pə.ˈlaɪt] [US: pə.ˈlaɪt]

obliging◼◼◻ adjective
[UK: ə.ˈblaɪdʒ.ɪŋ] [US: ə.ˈblaɪdʒ.ɪŋ]

compliant◼◻◻ adjective
[UK: kəm.ˈplaɪənt] [US: kəm.ˈplaɪənt]

affable◼◻◻ adjective
[UK: ˈæ.fəb.l̩] [US: ˈæ.fəb.l̩]

attentive◼◻◻ adjective
[UK: ə.ˈten.tɪv] [US: ə.ˈten.tɪv]

complacent◼◻◻ adjective
[UK: kəm.ˈpleɪ.sənt] [US: kəm.ˈpleɪ.sənt]

complaisant◼◻◻ adjective
[UK: kəm.ˈpleɪ.zənt] [US: kəm.ˈpleɪ.sənt]

engaging◼◻◻ adjective
[UK: ɪn.ˈɡeɪdʒ.ɪŋ] [US: en.ˈɡeɪdʒ.ɪŋ]

ready [readier, readiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈre.di] [US: ˈre.di]

urbane◼◻◻ adjective
[UK: ɜː.ˈbeɪn] [US: ər.ˈbeɪn]

bonaire adjective
[UK: bənˈeə] [US: bənˈer]

have an engaging manner adjective
[UK: həv ən ɪn.ˈɡeɪdʒ.ɪŋ ˈmæ.nə(r)] [US: həv ˈæn en.ˈɡeɪdʒ.ɪŋ ˈmæ.nər]

politeful adjective
[UK: pəˈlaɪtf(ə)l ] [US: pəˈlaɪtf(ə)l ]

előzékeny melléknév
US

favorable adjective
[UK: ˈfeɪ.və.rəb.l̩] [US: ˈfeɪ.və.rəb.l̩]

előzékeny vkvel

attentive to somebody[UK: ə.ˈten.tɪv tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ə.ˈten.tɪv ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

előzékeny vkvel szemben

show somebody attention[UK: ʃəʊ ˈsʌm.bə.di ə.ˈten.ʃn̩] [US: ˈʃoʊ ˈsʌm.ˌbɑː.di ə.ˈten.ʃn̩]

előzékenyen határozószó

obligingly◼◼◼ adverb
[UK: ə.ˈblaɪ.dʒɪŋ.li] [US: ə.ˈblaɪ.dʒɪŋ.li]

thoughtfully◼◼◼ adverb
[UK: ˈθɔːt.fə.li] [US: ˈθɒt.fə.li]

courteously◼◼◻ adverb
[UK: ˈkɜː.tɪə.sli] [US: ˈkɝː.tiə.sli]

accommodatingly adverb
[UK: ə.ˈkɒm.ə.deɪt.ɪŋ.li] [US: ə.ˈkɑːm.ə.ˌdeɪt.ɪŋ.li]

urbanely adverb
[UK: ɜː.ˈbeɪn.li] [US: ɝː.ˈbeɪn.li]

előzékenyen beszél vkihez

speak somebody fair[UK: spiːk ˈsʌm.bə.di feə(r)] [US: ˈspiːk ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈfer]

előzékenység főnév

courtesy [courtesies]◼◼◼ noun
[UK: ˈkɜː.tə.si] [US: ˈkɝː.tə.si]

consideration [considerations]◼◼◻ noun
[UK: kən.ˌsɪ.də.ˈreɪʃ.n̩] [US: kən.ˌsɪ.də.ˈreɪʃ.n̩]

thoughtfulness◼◻◻ noun
[UK: ˈθɔːt.fəl.nəs] [US: ˈθɒt.fəl.nəs]

politeness◼◻◻ noun
[UK: pə.ˈlaɪt.nəs] [US: pə.ˈlaɪt.nəs]

civility [civilities]◼◻◻ noun
[UK: sɪ.ˈvɪ.lɪ.ti] [US: sə.ˈvɪ.lə.ti]

complacency◼◻◻ noun
[UK: kəm.ˈpleɪ.sən.si] [US: kəm.ˈpleɪ.sən.si]

complaisance◼◻◻ noun
[UK: kəm.ˈpleɪ.zəns] [US: kəm.ˈpleɪ.zəns]

affability noun
[UK: ˌæ.fə.ˈbɪ.lə.ti] [US: ˌæ.fə.ˈbɪ.lə.ti]

affableness noun
[UK: ˈæfəblnəs ] [US: ˈæfəbəlnəs ]

assiduousness noun
[UK: ə.ˈsɪ.djuə.snəs] [US: ə.ˈsɪ.djuə.snəs]

attentiveness noun
[UK: ə.ˈten.tɪv.nəs] [US: ə.ˈten.tɪv.nəs]

compliance [compliances] noun
[UK: kəm.ˈplaɪəns] [US: kəm.ˈplaɪəns]

good nature noun
[UK: ɡʊd ˈneɪ.tʃə(r)] [US: ˈɡʊd ˈneɪ.tʃər]

graciosity noun
[UK: ɡrˌeɪsɪˈɒsɪti] [US: ɡrˌeɪsɪˈɑːsɪɾi]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский