венгерский-английский словарь » egyetért meaning in английский

венгерскийанглийский
egyetért ige

agree◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈɡriː] [US: ə.ˈɡriː]

agree to◼◼◻ verb

concur◼◼◻ verb
[UK: kənˈk.ɜː(r)] [US: kənˈk.ɝː]

accommodate verb
[UK: ə.ˈkɒm.ə.deɪt] [US: ə.ˈkɑːm.ə.ˌdeɪt]

chime in with verb
[UK: tʃaɪm ɪn wɪð] [US: ˈtʃaɪm ɪn wɪθ]

chime together verb
[UK: tʃaɪm tə.ˈɡe.ðə(r)] [US: ˈtʃaɪm tə.ˈɡe.ðər]

consort verb
[UK: kən.ˈsɔːt] [US: kən.ˈsɔːrt]

consort with verb
[UK: kən.ˈsɔːt wɪð] [US: kən.ˈsɔːrt wɪθ]

gibe verb
[UK: dʒaɪb] [US: ˈdʒaɪb]

go along with verb
[UK: ɡəʊ ə.ˈlɒŋ wɪð] [US: ˈɡoʊ ə.ˈlɔːŋ wɪθ]

harmonize verb
[UK: ˈhɑː.mə.naɪz] [US: ˈhɑːr.mə.ˌnaɪz]

i agree verb

jibe verb
[UK: dʒaɪb] [US: ˈdʒaɪb]

see eye-to-eye verb
[UK: ˈsiː aɪ tuː aɪ] [US: ˈsiː ˈaɪ ˈtuː ˈaɪ]

unite verb
[UK: ju.ˈnaɪt] [US: ju.ˈnaɪt]

egyetért vkvel

agree with somebody[UK: ə.ˈɡriː wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ə.ˈɡriː wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

be at one with somebody[UK: bi ət wʌn wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: bi ət wʌn wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

be one with somebody[UK: bi wʌn wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: bi wʌn wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

line up with somebody[UK: laɪn ʌp wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈlaɪn ʌp wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

Egyetért?

Agreed?[UK: ə.ˈɡriːd] [US: ə.ˈɡriːd]

egyetértek

I agree[UK: ˈaɪ ə.ˈɡriː] [US: ˈaɪ ə.ˈɡriː]

I quite agree[UK: ˈaɪ kwaɪt ə.ˈɡriː] [US: ˈaɪ ˈkwaɪt ə.ˈɡriː]

egyetértek abban, hogy …

I agree that[UK: ˈaɪ ə.ˈɡriː ðæt] [US: ˈaɪ ə.ˈɡriː ˈðæt]

egyetértek veled

you too

egyetértett melléknév

united◼◼◼ adjective
[UK: ju.ˈnaɪt.ɪd] [US: ju.ˈnaɪt.əd]

egyetértés főnév

agreement◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈɡriː.mənt] [US: ə.ˈɡriː.mənt]

understanding◼◼◻ noun
[UK: ˌʌn.də.ˈstænd.ɪŋ] [US: ˌʌn.dər.ˈstænd.ɪŋ]

union◼◼◻ noun
[UK: ˈjuː.nɪən] [US: ˈjuː.njən]

accord◼◻◻ noun
[UK: əˈk.ɔːd] [US: əˈk.ɔːrd]

accordance◼◻◻ noun
[UK: əˈk.ɔːdns] [US: əˈk.ɔːr.dəns]

concert◼◻◻ noun
[UK: kən.ˈsɜːt] [US: ˈkɑːn.sərt]

concurrence◼◻◻ noun
[UK: kənˈk.ʌ.rəns] [US: kənˈk.ɜː.rəns]

harmony◼◻◻ noun
[UK: ˈhɑː.mə.ni] [US: ˈhɑːr.mə.ni]

amicability noun
[UK: ˌæ.mɪk.ə.ˈbɪ.lə.ti] [US: ˌæ.mɪk.ə.ˈbɪ.lə.ti]

compliance noun
[UK: kəm.ˈplaɪəns] [US: kəm.ˈplaɪəns]

concord noun
[UK: ˈkɒŋk.ɔːd] [US: ˈkɑːnˌk.ɔːrd]

concordance noun
[UK: kənˈk.ɔː.dəns] [US: kənˈk.ɔːr.dəns]

consort noun
[UK: kən.ˈsɔːt] [US: kən.ˈsɔːrt]

disaccord noun
[UK: ˌdɪ.səˈk.ɔːd] [US: ˌdɪ.səˈk.ɔːrd]

entente noun
[UK: ɒn.ˈtɒnt] [US: ɒn.ˈtɒnt]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies