венгерский-английский словарь » biztosság meaning in английский

венгерскийанглийский
biztosság főnév

certainty◼◼◼ noun
[UK: ˈsɜːtn.ti] [US: ˈsɝː.tən.ti]

assuredness noun
[UK: ə.ˈʃʊə.rɪd.nɪs] [US: ə.ˈʃʊə.rɪd.nɪs]

certitude noun
[UK: ˈsɜː.tɪ.tjuːd] [US: ˈsɝː.tə.ˌtuːd]

safeness noun
[UK: ˈseɪf.nəs] [US: ˈseɪf.nəs]

sureness noun
[UK: ˈʃʊə.nəs] [US: ˈʃʊə.nəs]

surety noun
[UK: ˈʃʊə.rə.ti] [US: ˈʃʊ.rə.ti]

hadbiztosság főnév

commissariat noun
[UK: ˌkɒ.mɪ.ˈseə.rɪət] [US: ˌkɒ.mɪ.ˈseə.rɪət]

commissaryship noun
[UK: ˈkɒmɪsərɪʃɪp ] [US: ˈkɑməˌsɛrɪʃɪp ]

quartermaster corps noun
[UK: ˈkwɔː.tə.mɑː.stə(r) kɔːz] [US: ˈkwɔːr.tər.ˌmæ.stər ˈkɔːr]

magabiztosság főnév

confidence◼◼◼ noun
[UK: ˈkɒn.fɪ.dəns] [US: ˈkɑːn.fə.dəns]

assurance◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈʃɔː.rəns] [US: ə.ˈʃʊ.rəns]

self-confidence◼◼◻ noun
[UK: self ˈkɒn.fɪ.dəns] [US: ˈself ˈkɑːn.fə.dəns]

assertiveness◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈsɜː.tɪv.nəs] [US: ə.ˈsɝː.tɪv.nəs]

nerve◼◻◻ noun
[UK: nɜːv] [US: ˈnɝːv]

self-assurance◼◻◻ noun
[UK: self ə.ˈʃɔː.rəns] [US: ˈself ə.ˈʃʊ.rəns]

cocksureness noun
[UK: kˌɒkʃˈʊənəs] [US: kˌɑːkʃˈʊrnəs]

panache noun
[UK: pæ.ˈnæʃ] [US: pə.ˈnɑːʃ]

self-assertion noun
[UK: self ə.ˈsɜːʃ.n̩] [US: ˈself ə.ˈsɝː.ʃn̩]

népbiztosság főnév

commissariat noun
[UK: ˌkɒ.mɪ.ˈseə.rɪət] [US: ˌkɒ.mɪ.ˈseə.rɪət]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies