венгерский-английский словарь » birkózik meaning in английский

венгерскийанглийский
birkózik ige

buffet verb
[UK: ˈbʊ.feɪ] [US: bə.ˈfeɪ]

grapple verb
[UK: ˈɡræp.l̩] [US: ˈɡræp.l̩]

ramp verb
[UK: ræmp] [US: ˈræmp]

tussle verb
[UK: ˈtʌs.l̩] [US: ˈtʌs.l̩]

wrestle verb
[UK: ˈres.l̩] [US: ˈres.l̩]

birkózik (vmivel)

get to grips with something[UK: ˈɡet tuː ɡrɪps wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡet ˈtuː ˈɡrɪps wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

birkózik vkvel

grapple with somebody[UK: ˈɡræp.l̩ wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡræp.l̩ wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

megbirkózik ige

cope verb
[UK: kəʊp] [US: koʊp]

manage verb
[UK: ˈmæ.nɪdʒ] [US: ˈmæ.nədʒ]

tackle verb
[UK: ˈtæk.l̩] [US: ˈtæk.l̩]

megbirkózik (vmivel)

be equal to something[UK: bi ˈiː.kwəl tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈiː.kwəl ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

manage something[UK: ˈmæ.nɪdʒ ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmæ.nədʒ ˈsʌm.θɪŋ]

tackle with something[UK: ˈtæk.l̩ wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈtæk.l̩ wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

megbirkózik egy feladattal

scuffle through a task[UK: ˈskʌf.l̩ θruː ə tɑːsk] [US: ˈskʌf.l̩ θruː ə ˈtæsk]

megbirkózik egy helyzettel

cope with a situation[UK: kəʊp wɪð ə ˌsɪ.tʃʊ.ˈeɪʃ.n̩] [US: koʊp wɪθ ə ˌsɪ.tʃuː.ˈeɪʃ.n̩]

megbirkózik vkvel

cope[UK: kəʊp] [US: koʊp]

cope with somebody[UK: kəʊp wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: koʊp wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

megbirkózik vkvel (átv)

get the better of somebody[UK: ˈɡet ðə ˈbe.tə(r) əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡet ðə ˈbe.tər əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

nehezen birkózik meg egy feladattal

make heavy weather of a job[UK: ˈmeɪk ˈhe.vi ˈwe.ðə(r) əv ə dʒɒb] [US: ˈmeɪk ˈhe.vi ˈwe.ðər əv ə ˈdʒɑːb]

veszéllyel megbirkózik

cope with a danger[UK: kəʊp wɪð ə ˈdeɪn.dʒə(r)] [US: koʊp wɪθ ə ˈdeɪn.dʒər]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies