венгерский-английский словарь » üres beszéd meaning in английский

венгерскийанглийский
üres beszéd főnév

blether◼◼◼ noun
[UK: ˈble.ðə(r)] [US: ˈble.ðər]

bavardage noun
[UK: bˈavɑːdɪdʒ] [US: bˈævɑːrdɪdʒ]

blather[UK: ˈblæ.ðə(r)] [US: ˈblæ.ðər]

buncombe noun
[UK: ˈbʌŋkəm] [US: ˈbʌŋkəm]

bunk[UK: bʌŋk] [US: ˈbəŋk]

bunkum noun
[UK: ˈbʌŋkəm] [US: ˈbʌŋkəm]

fudge[UK: fʌdʒ] [US: ˈfədʒ]

hot air[UK: hɒt eə(r)] [US: hɑːt ˈer]

jive[UK: dʒaɪv] [US: ˈdʒaɪv]

palaver[UK: pə.ˈlɑː.və(r)] [US: pə.ˈlɑː.vər]

piffle noun
[UK: ˈpɪf.l̩] [US: ˈpɪf.l̩]

punk[UK: pʌŋk] [US: ˈpəŋk]

rigmarole noun
[UK: ˈrɪɡ.mə.rəʊl] [US: ˈrɪɡ.məroʊl]

talk[UK: ˈtɔːk] [US: ˈtɔːk]

wind noun
[UK: wɪnd] [US: wɪnd]

üres beszéd főnév
GB

vapouring noun
[UK: vˈeɪpərɪŋ] [US: vˈeɪpɚrɪŋ]

üres beszéd főnév
slavu

flapdoodle noun
[UK: ˈflæp.ˌduːdl] [US: ˈflæp.duːdl]

üres beszéd kedvtelése

psilology[UK: sɪlˈɒlədʒi] [US: sɪlˈɑːlədʒi]

üres beszéd!

apple sauce[UK: ˈæp.l̩ sɔːs] [US: ˈæp.l̩ ˈsɒs]

üres (beszéd, könyv) (átv) melléknév

unilluminating adjective
[UK: ˌʌnɪˈljuːmɪneɪtɪŋ ] [US: ʌnɪˈluməˌneɪtɪŋ ]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies