венгерский-английский словарь »

öntudat означает в английский

венгерскийанглийский
öntudat főnév

consciousness [consciousnesses]◼◼◼ noun
[UK: ˈkɒn.ʃə.snəs] [US: ˈkɑːn.ʃə.snəs]

self-awareness◼◻◻ noun
[UK: self ə.ˈweə.nəs] [US: ˈself ə.ˈwer.nəs]

senses◼◻◻ noun
[UK: ˈsen.sɪz] [US: ˈsen.səz]

öntudatlan melléknév

unconscious◼◼◼ adjective
[UK: ʌnˈk.ɒn.ʃəs] [US: ˌənˈk.ɑːn.ʃəs]

senseless◼◻◻ adjective
[UK: ˈsen.slɪs] [US: ˈsen.sləs]

unselfconscious◼◻◻ adjective
[UK: ˌʌn.selfˈk.ɒn.ʃəs] [US: ˌʌn.selfˈk.ɒn.ʃəs]

unwitting◼◻◻ adjective
[UK: ʌn.ˈwɪt.ɪŋ] [US: ʌˈn.wɪt.ɪŋ]

insensible adjective
[UK: ɪn.ˈsen.səb.l̩] [US: ɪn.ˈsen.səb.l̩]

öntudatlan (soporosus) melléknév

soporous adjective
[UK: sˈɒpərəs] [US: sˈɑːpɚrəs]

öntudatlan állapot (sopor) főnév

sopor noun
[UK: ˈsəʊ.pə] [US: ˈsoʊ.pər]

öntudatlanság (sopor) főnév

sopor noun
[UK: ˈsəʊ.pə] [US: ˈsoʊ.pər]

öntudatlanul határozószó

unconsciously◼◼◼ adverb
[UK: ʌnˈk.ɒn.ʃə.sli] [US: ˌənˈk.ɑːn.ʃə.sli]

unwittingly◼◻◻ adverb
[UK: ʌn.ˈwɪ.tɪŋ.li] [US: ʌˈn.wɪ.tɪŋ.li]

insensibly◼◻◻ adverb
[UK: ɪn.ˈsen.sə.bli] [US: ɪn.ˈsen.sə.bli]

öntudaton levő melléknév

conscious adjective
[UK: ˈkɒn.ʃəs] [US: ˈkɑːn.ʃəs]

öntudatos melléknév

conscious◼◼◼ adjective
[UK: ˈkɒn.ʃəs] [US: ˈkɑːn.ʃəs]

self conscious◼◼◻ adjective
[UK: self ˈkɒn.ʃəs] [US: ˈself ˈkɑːn.ʃəs]

assertive◼◼◻ adjective
[UK: ə.ˈsɜː.tɪv] [US: ə.ˈsɝː.tɪv]

self-conscious◼◻◻ adjective
[UK: self ˈkɒn.ʃəs] [US: ˈself ˈkɑːn.ʃəs]

proud [prouder, proudest]◼◻◻ adjective
[UK: praʊd] [US: ˈpraʊd]

self-respecting◼◻◻ adjective
[UK: self rɪ.ˈspekt.ɪŋ] [US: ˈself ri.ˈspekt.ɪŋ]

assertory adjective
[UK: əsˈɜːtəri] [US: əsˈɜːɾɚri]

self-aware adjective
[UK: self ə.ˈweə(r)] [US: ˈself ə.ˈwer]

self-knowing adjective
[UK: self ˈnəʊɪŋ] [US: ˈself ˈnoʊɪŋ]

öntudatos fellépés főnév

self-assertion noun
[UK: self ə.ˈsɜːʃ.n̩] [US: ˈself ə.ˈsɝː.ʃn̩]

öntudatos határozottsággal fellépő melléknév

self-assertive adjective
[UK: self ə.ˈsɜː.tɪv] [US: ˈself ə.ˈsɝː.tɪv]

öntudatos kötelességteljesítés főnév

devotement noun
[UK: dɪˈvəʊtmənt ] [US: dɪˈvoʊtmənt ]

öntudatos magatartás főnév

aplomb noun
[UK: ə.ˈplɒm] [US: ə.ˈplɑːm]

öntudatosan határozószó

assertively adverb
[UK: ə.ˈsɜː.tɪ.vli] [US: ə.ˈsɝː.tɪ.vli]

öntudatosság főnév

assertiveness◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈsɜː.tɪv.nəs] [US: ə.ˈsɝː.tɪv.nəs]

self-awareness noun
[UK: self ə.ˈweə.nəs] [US: ˈself ə.ˈwer.nəs]

self-consciousnes noun
[UK: self] [US: ˈself]

self-consciousness noun
[UK: self ˈkɒn.ʃə.snəs] [US: ˈself ˈkɑːn.ʃə.snəs]

elveszti öntudatát

lose one's senses[UK: luːz wʌnz ˈsen.sɪz] [US: ˈluːz wʌnz ˈsen.səz]

faji öntudat

racial consciousness[UK: ˈreɪʃ.l̩ ˈkɒn.ʃə.snəs] [US: ˈreɪʃ.l̩ ˈkɑːn.ʃə.snəs]

félig öntudatlan melléknév

semi-conscious◼◻◻ adjective
[UK: ˈse.mi ˈkɒn.ʃəs] [US: ˈse.mi ˈkɑːn.ʃəs]

semiconscious◼◻◻ adjective
[UK: ˌse.mɪˈk.ɒn.ʃəs] [US: ˌse.mɪˈk.ɒn.ʃəs]

félig öntudatnál levő melléknév

semi-conscious adjective
[UK: ˈse.mi ˈkɒn.ʃəs] [US: ˈse.mi ˈkɑːn.ʃəs]

nem öntudatos melléknév

nonassertive adjective

négeröntudat főnév

negritude noun
[UK: nˈeɡrɪtjˌuːd] [US: nˈeɡrɪtˌuːd]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский