английский-венгерский словарь » proto… meaning in венгерский

английскийвенгерский
proto adjective
[UK: ˈprotə]
[US: ˈprotə]

proto…, elő… melléknév

proto… [UK: ˈprotə]
[US: ˈprotə]

egyértékű … melléknév

ős…

őskori … melléknév

proto-carburet [UK: ˈprotə ˈkɑː.bjʊ.ret]
[US: ˈprotə ˈkɑːr.bə.reɪt]

egyértékű karbid

proto-Celtic adjective
[UK: ˈprotə ˈkel.tɪk]
[US: ˈprotə ˈsel.tɪk]

őskelta melléknév

proto-Germanic adjective
[UK: ˈprotə dʒə.ˈmæ.nɪk]
[US: ˈprotə dʒər.ˈmæ.nɪk]

ősgermán melléknév

proto-Hungarian adjective
[UK: ˈprotə ˌhʌŋ.ˈɡeə.rɪən]
[US: ˈprotə həŋ.ˈɡe.riən]

ősmagyar melléknév

Proto-Indo European noun
[UK: ˈprotə ˈɪn.dəʊ ˌjʊə.rə.ˈpɪən]
[US: ˈprotə ˈɪndo.ʊ ˌjʊ.rə.ˈpiːən]

proto-indoeurópai főnév

Proto-Indo-European [UK: ˈprotə ˈɪn.dəʊ ˌjʊə.rə.ˈpɪən]
[US: ˈprotə ˈɪndo.ʊ ˌjʊ.rə.ˈpiːən]

indoeurópai

indoeurópai alapnyelv

Proto-Norse noun
[UK: ˈprotə nɔːs]
[US: ˈprotə ˈnɔːrs]

skandináv alapnyelv főnév

Protoanthophyllite noun
[UK: prˈəʊtəʊnθəfˌɪlaɪt]
[US: prˈoʊtoʊnθəfˌɪlaɪt]

Protoantofillit (ásv) főnév

protoblast [UK: prˈəʊtəʊblˌast]
[US: prˈoʊɾoʊblˌæst]

protoblaszt (sejtfal nélküli sejt) (protoblast)

protoboard noun
[UK: prˈəʊtəʊbˌɔːd]
[US: prˈoʊɾoʊbˌoːrd]

elektronikai prototípus főnév

protocol [UK: ˈprəʊ.təkɒl]
[US: ˈproʊ.təkɒl]

protokoll◼◼◼ főnév

előírás◼◼◻ főnév

jegyzőkönyv (diplomáciai)◼◼◻ főnév

egyezmény◼◻◻ főnév

szertartás◼◻◻ főnév

jegyzőkönyvez ige

protocolist noun
[UK: ˈprəʊtəkɒlɪst ]
[US: ˈproʊtəˌkɑlɪst ]

diplomáciai jegyzőkönyvíró főnév

protocols [UK: ˈprəʊ.təkɒlz]
[US: ˈproʊ.təkɒlz]

protokollok◼◼◼

protoconch noun
[UK: prˈəʊtəʊkˌɒntʃ]
[US: prˈoʊɾoʊkˌɑːntʃ]

embrionális héj (kagylóé) főnév

protoctist noun
[UK: prˈəʊtəʊktˌɪst]
[US: prˈoʊɾoʊktˌɪst]

protoktiszta főnév

protoctist family noun
[UK: prˈəʊtəʊktˌɪst fˈamɪli]
[US: prˈoʊɾoʊktˌɪst fˈæmɪli]

egysejtűek családja főnév

protoctist genus noun
[UK: prˈəʊtəʊktˌɪst dʒˈenəs]
[US: prˈoʊɾoʊktˌɪst dʒˈenəs]

egysejtűek neme főnév

protoctist order noun
[UK: prˈəʊtəʊktˌɪst ˈɔːdə]
[US: prˈoʊɾoʊktˌɪst ˈɔːrdɚ]

egysejtűek rendje főnév

Protoctista [UK: prˈəʊtəʊktˌɪstə]
[US: prˈoʊɾoʊktˌɪstə]

Protoctista

Protoferro-anthophyllite noun
[UK: prˌəʊtəʊfˈerəʊˈanθəfˌɪlaɪt]
[US: prˌoʊɾoʊfˈeroʊˈænθəfˌɪlaɪt]

Protoferroantofillit (ásv) főnév

protogenesis noun
[UK: prˌəʊtəʊdʒˈenɪsˌɪs]
[US: prˌoʊɾoʊdʒˈenɪsˌɪs]

ősnemzés főnév
ritk

protogenezis főnév

protogenetic adjective
[UK: prˌəʊtəʊdʒɪnˈetɪk]
[US: prˌoʊɾoʊdʒɪnˈeɾɪk]

ősnemzéssel kapcsolatos melléknév
ritk

protogenic adjective
[UK: prˌəʊtəʊdʒˈenɪk]
[US: prˌoʊɾoʊdʒˈenɪk]

elsődleges melléknév

primitív melléknév

protogine noun
[UK: prˈəʊtəʊdʒˌɪn]
[US: prˈoʊɾoʊdʒˌɪn]

protogin (ásv) főnév

protogyny noun
[UK: prˈəʊtəʊdʒˌɪni]
[US: prˈoʊɾoʊdʒˌɪni]

nőivarú kezdeményből hímivarúvá lesz (növény) főnév

proterogynia (növény) főnév

protohippus noun
[UK: prˈəʊtəʊhˌɪpəs]
[US: prˈoʊɾoʊhˌɪpəs]

ősló (3 ujjú kihalt ló) főnév

protohistoric adjective
[UK: prˌəʊtəʊhɪstˈɒrɪk]
[US: prˌoʊɾoʊhɪstˈɔːrɪk]

őstörténeti melléknév

12

You can find it in:

английскийвенгерский