Reklám tiltás

AngolMagyar
to go [UK: tu ɡəʊ]
[US: tə ˈɡoʊ]

menni

to go home [UK: tu ɡəʊ həʊm]
[US: tə ˈɡoʊ hoʊm]

hazamenni

to go mad [UK: tu ɡəʊ mæd]
[US: tə ˈɡoʊ ˈmæd]

megőrülni

are you ready to go home? [UK: ə ju ˈre.di tə ɡəʊ həʊm]
[US: ər ju ˈre.di tə ˈɡoʊ hoʊm]

kész vagy hazamenni?

be a martyr to gout [UK: bi ə ˈmɑːtə tu ɡaʊt]
[US: ˈbiː ə ˈmɑːrtər tə ˈɡaʊt]

állandóan köszvény gyötri

köszvény gyötri

köszvénytől szenved

reumától szenved

commit one's soul to God [UK: kəˈmɪt wʌnz səʊl tu ɡɒd]
[US: kəˈmɪt ˈwənz soʊl tə ˈɡɑːd]

Istennek ajánlja lelkét

do you want to go for a drink sometime? [UK: də ju wɒnt tə ɡəʊ fər ə drɪŋk ˈsʌm.taɪm]
[US: də ju ˈwɑːnt tə ˈɡoʊ fər ə ˈdrɪŋk ˈsʌm.ˌtaɪm]

van kedved valamikor meginni egy italt?

do you want to go out to night? [UK: də ju wɒnt tə ɡəʊ ˈaʊt tə naɪt]
[US: də ju ˈwɑːnt tə ˈɡoʊ ˈaʊt tə ˈnaɪt]

szeretnél ma elmenni szórakozni?

do you want to go somewhere at the weekend? [UK: də ju wɒnt tə ɡəʊ ˈsʌm.weər ət ðə wiːk.ˈend]
[US: də ju ˈwɑːnt tə ˈɡoʊ ˈsʌˌm.wer ət ðə ˈwiːˌkend]

szeretnél valahova elmenni a hétvégén?

do you want to go to a club to night? [UK: də ju wɒnt tə ɡəʊ tu ə klʌb tə naɪt]
[US: də ju ˈwɑːnt tə ˈɡoʊ tə ə ˈkləb tə ˈnaɪt]

szeretnél ma este elmenni egy klubba?

follow (to go or come after in physical space) [UK: ˈfɒ.ləʊ tə ɡəʊ ɔː kʌm ˈɑːf.tər ɪn ˈfɪ.zɪk.l̩ speɪs]
[US: ˈfɑːlo.ʊ tə ˈɡoʊ ɔːr ˈkəm ˈæf.tər ɪn ˈfɪ.zɪk.l̩ ˈspeɪs]

követ fn

give one's life to God [UK: ɡɪv wʌnz laɪf tu ɡɒd]
[US: ˈɡɪv ˈwənz ˈlaɪf tə ˈɡɑːd]

Istennek szenteli az életét

happen to go [UK: ˈhæ.pən tə ɡəʊ]
[US: ˈhæ.pən tə ˈɡoʊ]

történetesen jár

történetesen megy

has plenty to go upon [UK: həz ˈplenti tu ɡəʊ əˈpɒn]
[US: həz ˈplenti tə ˈɡoʊ əˈpɑːn]

bőven van mindene

have a good way to go [UK: həv ə ɡʊd weɪ tu ɡəʊ]
[US: həv ə ˈɡʊd ˈweɪ tə ˈɡoʊ]

még egy jó darabot kell megtennie

még egy jókora darabon kell mennie

még hosszú utat kell megtennie

have a long way to go [UK: həv ə lɒŋ weɪ tu ɡəʊ]
[US: həv ə ˈlɒŋ ˈweɪ tə ˈɡoʊ]

hosszú utat kell megtennie

hosszú út áll előtte

messzire kell mennie

nagy távolságra kell mennie

nagy utat kell megtennie

have no place to go to [UK: həv nəʊ pleɪs tu ɡəʊ tuː]
[US: həv ˈnoʊ ˈpleɪs tə ˈɡoʊ tuː]

nem tud hova menni

nincs hely, ahova mehetne

nincs hova mennie

have to goodness to do [UK: həv tu ˈɡʊdnəs tuː duː]
[US: həv tə ˈɡʊdnəs ˈtuː duː]

legyen szíves megtenni (valamit)

he doesn't want to go [UK: hi ˈdʌznt wɒnt tu ɡəʊ]
[US: hi ˈdəzənt ˈwɑːnt tə ˈɡoʊ]

nem akar menni

he is about to go [UK: hi z əˈbaʊt tu ɡəʊ]
[US: hi z əˈbaʊt tə ˈɡoʊ]

indulni készül

honest-to-God [UK: ˈɒnɪst tuː ɡɒd]
[US: ˈɑːnəst ˈtuː ˈɡɑːd]

hamisítatlan mn

igaz mn

igazi mn US

jóhiszemű mn

őszinte mn

való mn

valódi mn US

honest-to-goodnes [UK: ˈɒnɪst tuː]
[US: ˈɑːnəst ˈtuː]

valódi mn

  1  2  3